ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0029
"Актуализиране на учебната документация и учебния процес във
ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда"
За проекта

Дейностите, които ще се изпълняват по проекта са:


 1. Управление на проекта.

  Тази дейност е основна за изпълнението на проекта във врьзка с изпълнението на останалите дейности и координирането и насочването на усилията на всички ангажирани с проекта. Чрез тази дейност се осъществява и врьзката и координацията на проекта с междинното звено и управляващия орган по програмата.

 2. Осигуряване на информираност и публичност.

  В рамките на дейността ще бъдат изготвени и разпространени изработените 500 брошури. При предвиденото в проекта технологично обновяване ще бъдат спазени всички изисквания на ръководството за изпълнение на дейности по информиране и публичност по ОПРЧР: монтиране на 2 информационни табели и поставяне на стикери на придобитите дълготрайни материални активи с всички необходими атрибути. Ще бъдат организирани официални пресконференции при откриване и закриванe на проекта, на които участниците и обществеността ще бъдат запознати с основните дейности и резултатите от проекта. Обществеността ще бъде допълнително информирана чрез публикации в медиите и сайта на проекта. Дейностите по информираност и публичност ще бъдат реализирани съгласно предварително изготвен оперативен план.

 3. Анализ на приоритетни специалности във ВСУ в съответствие с конкретните потребности на бизнеса.

  За постигане на поставената цел ще бъдат разработени анкети, ще се проведе планирано и целенасочено сондиране мнението на фирми, предприятия и лаборатории от частния, общинския и държавния сектор за специфичните потребности от специалисти и професионалната им пригодност.

  Резултатите от проучването ще послужат като база за актуализиране насочеността на обучение, а също и като предпоставка за разработването и разкриването на нови учебни програми и специалности в различните образователни степени.

  1. Проучване и анализ на необходимостта от специалисти по специалностите от 7 професионални направления. Проучването ще бъде извършено от работна група в състав от 4 човека, които ще изработят методиката, анкетата и пр. Ще бъде проучена наситеността на 10 000 човека с практикуващи специалисти в ЕС и България. На тази основа ще се изгради прогноза за необходимите кадри в близка перспектива (до 10 г.). Ще бъдат проучени, също така потребностите от специалисти и профила на подготовката им в различни сфери - здравеопазване и образование, социален сектор, икономически сектор, неправителствени организации, индустрия, консултантски фирми, държавни институции. В резултат ще бъде изготвен един обобщен анализ за приоритетните специалности в съответствие с потребностите на практиката.
  2. Дефиниране на несъответствията в учебните програми на базови специалности с изискванията на пазара на труда ще бъде извършено чрез анкетата и предвидената една среща с работодатели, на които ще присъстват по 20 души на направление или 140 души.
  3. С цел по-активното присъствие на практиката в учебния процес и подготовката на високо квалифицирани специалисти, отговарящи на потребностите на пазара ще се разработят и практически задачи от експерти и специалисти от съответния бранш, като те ще бъдат включени в учебните планове и програми.
  4. По проекта се предвижда да се създаде и база-данни от работодатели, която да бъде използвана от и Кариерния център.
 4. Включване на бизнеса в образователния процес във ВСУ.

  Целта на дейността е да се обновят и разширят професионалните партньорства в съответния бранш за постигане на добра интеграция на бизнеса в образователния процес, като се даде възможност на студентите да се ориентират какви знания и умения са им необходими за последваща успешна професионална реализация и да се създадат профили на компетенциите на специалистите в съответната сфера, което ще доведе до повишаване на пригодността им за заетост в съответната сфера.

 5. Създаване на нови учебни програми и/или актуализиране на сегашните.
  1. Актуализиране на учебните програми на база изискванията на трудовия пазар, които ще се извлекат от проучването - очаква се актуализиране на 15-20% от учебните програми на всяка специалност от изследваните направления. Актуализирането на учебни програми на дисциплини от профилиращите модули на специалностите ще включва използване възможностите на ИКТ и други нови технологии. За целта се предвижда закупуване на 5 компютърни системи и лицензиран софтуер, който ще се използва както за учебна дейност, така и в подкрепа на научноизследователски разработки в университета. След актуализирането на учебните програми се предвижда и актуализиране на учебните планове с въвеждане на специализиращи дисциплини/модули в последните курсове на обучение по специалностите от ОКС "бакалавър".
  2. Изготвяне и приемане на нови учебни планове и програми, на база разкрилите се от проучването и анализа нови (бъдещи) потребности на пазара на труда. Предвижда се и разкриването на нови програми най-вече в ОКС "магистър", породени от специфичните потребности, разкрили се в резултат от проучванията, анализа, дискусиите и груповите интервюта с представители на бизнеса и работодателски организации. Процедурите по изготвяне на нови и актуализиране на сегашните учебни програми и планове се извършва съгласно утвърдените във ВСУ Стандарти за изготвяне и приемане на учебна документация.
  3. Работни срещи за всяко направление (общо 7) за актуализиране на сегашните и изготвяне на нови учебни програми и планове. На тези срещи ще присъстват по 20 души от професионално направление.
  4. Работни семинари с браншови настоятелства /общо 7/,на които ще се обсъдят предлаганите профили за компетенции и актуализираните учебни планове и програми. На семинарите се предвижда да присъстват по 20 души на професионално направление.
 6. Апробиране на новите и/или актуализирани учебни програми в академична среда.
  1. Преглед на използваните методи за преподаване и актуализиране.
  2. Разработване на мултимедийни презентации по дисциплините, включване на активна визуализация за по-добро възприемане на преподавания материал.
  3. Разработване на теми и методически указания за практически и лабораторни упражнения. За тези цели се предвижда закупуване на 1 мултимедиен проектор и специфично оборудване, което ще обезпечи лабораторния практикум.
  4. Разработване на методика за едновременно преподаване от лектор-теоретик и представител от практиката (експерт) - по време на една и съща лекция да се редуват теоретични и практически елементи по разглежданата тематика.
  5. Определяне на екипи от преподавател, експерт от практиката и студенти от магистърски курс до края на първи семестър от обучението.
  6. Провеждане на изследвания и представяне на научен семинар на получените резултати. Публикуване на сборник с изследванията на екипите с цел да се популяризират резултатите - 500 копия.
  7. Подготовка на магистърски тези въз основа на направените изследвания и публична защита в присъствието на представители от практиката.
  8. Организиране и провеждане на кръгла маса с участието на представители от практиката за насърчаване на партньорството между висшето образование, научните изследвания и бизнеса, за постигане на върхови постижения и регионално развитие - предвижда се участието на 50 души.
 7. Ангажиране на бизнеса в приложимостта на новите учебни програми.

  За постигане на устойчивост на връзките между ВСУ, научноизследователския сектор и бизнеса се предвижда сключване на договори/меморандуми за сътрудничество с конкретни работодателски организации, в които да се договори както практическо обучение на студентите по време на следването в съответната организация, така и участие на специалисти от практиката в учебния процес на студентите, евентуално договаряне участието на студенти като консултанти или доброволци.

  Планиране на посещения като част от новите учебни програми за провеждане в организации/фирми, в зависимост от профила на програмата и в съответствие със сключените договори за сътрудничество, където ще се реализира връзката теоретични знания – практическо приложение.

  Реализиране на учебен процес на специалностите съвместно с преподаватели от университета и от практиката, като дисциплините в магистърския курс се водят от екипи (университетски преподавател и представител от практиката) по създадената методика.

  Провеждане на обучение на студентите, съвместно с представители от практиката, в специализиранте кабинети на ВСУ "Черноризец Храбър" - Кабинет по криминалистика и съдебни експертизи, Институт по морско право, Институт по психологично консултиране, Технологичен институт, Счетоводна кантора, Съдебни зали, Руски център и др.


Очакван ефект върху целевите групи.

Реализацията на проекта ще доведе до положителни ефекти върху всички целеви групи, а именно върху студенти и преподаватели.

Ефектът от реализацията на проекта върху студентите ще е насочен в към получаване на качествено обучение, което ще се предоставя чрез ефективно работещи учебни програми и планове, устойчиви връзки между образованието, научноизследователския сектор и бизнеса, в съответствие с динамиката и изискванията на пазара на труда. Студентите ще имат достъп до по-широко практическо обучение в реалните условия на бизнеса.

Ефектът от реализацията на проекта, върху преподавателите е свързан с възможността за въвеждане на нови форми и методи на преподаване, осъвременяване на лекционните курсове, чрез обвързване на теоретичния материал с практиката, модернизация на обучението с използване възможностите на информационните и комуникацинни и други нови технологии.

Друг важен аспект е създаването на база-данни от работодатели.


Мултиплициращ ефект и добавена стойност.

Мултиплициращият ефект и добавена стойност ще се основава на резултатите от проведените и изготвени анализи на търсенето и профили на специалности. Изпълнението на проекта ще даде възможност за утвърждаване на практика за периодично актуализиране и въвеждане на нови учебни програми, както и създаване на нови учебни планове, съвместно с представителите на бизнеса във връзка с динамиката на пазара на труда. Първоначално проектът ще обхване бакалавърските програми във ВСУ, а след края на проекта фокусът ще бъде насочен към магистърските програми. Реализирането на проекта ще доведе до укрепване връзките между ВСУ, научноизследователския сектор и бизнеса, което от своя страна ще мултиплицира ефекта на подобряване на качеството на обучение и професионалната пригодност на завършващите висше образование.


Устойчивост на резултатите.

Запазването на стуктурите, реализиращи дейностите по проекта ще е един от приоритетите на ВСУ, след приключване на дейността. Това в най-голяма степен се отнася до създадените браншови настоятелства. Ръководството на университета счита, че обновяването на учебните програми и осъвременяването на обучението като цяло е основен приоритет на университета като образователна институция. Именно поради това, висшето училище ще продължи да работи в тази насока, за подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда и изграждане на икономика, основана на знанието. Университетът ще се стреми към увеличаване броя на осъвременените учебни програми, увеличаване на практическото обучение на студентите в реални условия, модернизиране на методите на преподаване с използване на нови технологии, което от своя страна да доведе до повишаване на желанието на студентите за обучение през целия живот. Приоритет за ръководството ще бъде също така, запазването на създаването на нови контакти и партньорства с работодателски организации, предприятия и експерти, с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция.