ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0029
"Актуализиране на учебната документация и учебния процес във
ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда"
Анкети

Професионално направление "Администрация и управление"

Бизнес мениджмънт в туризма - бакалавър

Публична администрация - бакалавър


Професионално направление "Национална сигурност"

Защита на националната сигурност - бакалавър

Защита на националната сигурност - магистри

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред - бакалавър


Професионално направление "Икономика"

Финанси и счетоводство - бакалавър

Международни икономически отношения - бакалавър


Професионално направление "Психология"

Психология - бакалавър

Психология - магистри

Психологично консултиране - магистри


Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"

Пожарна безопасност и защита на населението - бакалавър

Строителство на сгради и съоръжения - бакалавър


Професионално направление "Информатика и компютърни науки"

Информатика и компютърни науки - бакалавър

Софтуерно инженерство - магистри


Политически науки - бакалавър

Политически науки - магистър


Потребност от кадри

Международни икономически отношения (потребност от кадри)

Пожарна безопасност и защита на населението (потребност от кадри)

Бизнес мениджмънт в туризма (потребност от кадри)

Информационни технологии (потребност от кадри)

Политически науки (потребност от кадри)

Публична администрация (потребност от кадри)

Психология (потребност от кадри)

Национална сигурност (потребност от кадри)

Финанси и счетоводство (потребност от кадри)