ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0029
"Актуализиране на учебната документация и учебния процес във
ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда"
Анкети
Уважаеми работодатели,
Молим за Вашите мнения относно знанията, уменията и компетенциите, които студентите по ПСИХОЛОГИЯ ОКС „магистър” трябва да придобият за успешна реализация в практиката.
Моля, отбележете верните отговори! Проучването е в рамките на проект № BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда".
Фирма/Институция:
Име:
Позиция:
Адрес, телефон:
Е-поща:

  Изключително важно Много важно Важно Не е важно
  1. Знания: Студентите използват високо специализирани практически и теоретични знания в областта. Някои от знанията са водещи в съответната научна сфера. Тези знания формират основата за оригиналност в разработването и/или прилагането на идеи.
Студентите показват критично осъзнаване на знанията в изучаваната специалност и връзката между различните области.
1.1 Студентите могат да правят интерпретация, коментар и критичен теоретичен анализ на водещите идеи в специфични тематични области на класическата и съвременната психология на развитието през жизнения път 1 2 3 4
1.2. Студентите познават основните концепции в областта на психопатологията 1 2 3 4
1.3. Студентите познават теоретичната същност и практическите възможности на основните психоконсултативни и психотерапевтични подходи 1 2 3 4
1.4. Какви други знания трябва да притежават студентите?
 
  1. Умения: Студентите правят основана на изследвания диагноза на проблемите чрез интегриране на знания от нови или интердисциплинарни области и правят преценки с помощта на непълна или ограничена информация.
Студентите развиват нови умения в отговор на появяващи се знания и техники.
2.1. Студентите умеят да разрешават проблемни ситуации чрез интегриране на знания от нови или интердисциплинарни области и правят преценка с помощта на непълна или ограничена информация 1 2 3 4
2.2. Студентите притежават умения за психодиагностика в норма, граница и патология 1 2 3 4
2.3. Студентите притежават умения за психологическо консултиране на лица, групи и семейства 1 2 3 4
2.4. Какви други умения трябва да притежават студентите?
 
3. Лични и професионални компетенции
3.1. Самостоятелност и отговорност
3.1.1. Студентите умеят самостоятелно да дефинират изследователски проблем, да формулират хипотези, да провеждат емпирични проучвания, да анализират и интерпретират емпирични резултати по собствени изследователски проекти 1 2 3 4
3.1.2. Студентите умеят да подбират адекватен набор от изследователски инструменти за решаване на конкретен изследователски проблем 1 2 3 4
3.1.3. Какви други компетенции за самостоятелност и отговорност трябва да притежават студентите?
3.2. Компетенции за учене
3.2.1. Студентите умеят да създават собствени методики 1 2 3 4
3.2.2. Студентите имат умения за по-нататъшно обучение 1 2 3 4
3.2.3. Какви други компетенции за учене трябва да притежават студентите?
3.3. Комуникативни и социални компетенции
3.3.1. Студентите притежават комуникативност, компетентност за общуване с различни аудитории 1 2 3 4
3.3.2. Студентите показват широк вътрешен мироглед, който показва солидарност с други хора 1 2 3 4
3.3.3. Какви други комуникативни и социални компетенции трябва да притежават студентите?
3.4. Професионални компетенции
3.4.1. Студентите имат необходимите умения за диагностика, оценка, психоконсултативна и психокорекционна работа с индивиди с нормално, затруднено или нарушено развитие на индивидуално и групово ниво 1 2 3 4
3.4.2. Студентите познават границите на приложимост на психологическата интервенция 1 2 3 4
3.4.3. Студентите умеят да формулират и осъществяват подходяща интервенционна стратегия 1 2 3 4
3.4.4. Студентите Студентите умеят да насочат клиента към специалисти от други области в зависимост от спецификата на конкретния случай 1 2 3 4
2.5. Какви други професионални компетенции трябва да притежават студентите?