ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0029
"Актуализиране на учебната документация и учебния процес във
ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда"
Начало

Проектът е съфинансиран по програма "Развитие на Човешките ресурси" като полученото финансиране възлиза на 195 060,41 лева.


Целеви групи по проекта са 193 преподаватели и 10258 студенти на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър". Една от основните нужди на студентите е да получат знания и умения, които да им помогнат при тяхната професионална реализация. Затова в реализирането на проекта се дава възможност на бизнеса да се включи при изработването на учебните планове и програми, както и при разработването на практически задачи, които да бъдат заложени в обучението, като по този начин ще подпомогне развитието на професионални умения и ще усъвършенства професионалните способности на студентите. За преподавателите, от друга страна, е важно да отразят в своята работа и изискванията на работодателите на специфични знания и умения.

В този смисъл реализирането на проектните дейности ще подпомогне усилията им в тази посока, като чрез работните срещи, семинари, създадените браншови настоятелства ще се даде възможност на преподавателите и представителите на работодателите и браншовите организации да взаимодействат и да обединят усилията си като актуализират уменията на студентите и насърчат възможностите им за професионална реализация.


Публично съобщение за ценови предложения за:Последни новини

Кръгла маса и пресконференция за представяне на резултатите по проект BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" се проведе на 05.06.2015 г.


На 05.06.2015 г. ще се проведе кръгла маса и пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда".


Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" започна апробирането на актуализираните и новите учебни програми, създадени в рамките на проект BG051PO001-3.1.07-0029.


Партньори от бизнеса и чуждестранни лектори присъстваха на официалното откриване на академичната година във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър".


На 1.09.2014 г. се проведе среща с представители на бизнеса от професионално направление "Информатика и компютърни науки".


На 11.07.2014 г. се проведе работна среща на Браншовото настоятелство към професионално направление "Национална сигурност".


На 10.07.2014 г. се проведе семинар с браншовото настоятелство на професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия" за обсъждане на профил на компетенциите на специалисти с квалификации "строителен инженер" и "инженер пожарна безопасност".


На 9-ти юни 2014 година в зала "Миро" на хотел "Голдън Тюлип се проведе среща-семинар на катедра "Психология" с браншовото настоятелство към катедрата.


На 8-ми юни 2014 година в зала "Миро" на хотел "Голдън Тюлип" се проведе среща-семинар на катедра "Психология" с представители на практиката, експерти и работодатели


На 30 юни 2014 г. се проведе втора работна среща на браншовото настоятелство в професионално направление "Политически науки" по проект "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър".


На 24 юни 2014 г. се проведе Семинар с работодатели за обсъждане на актуализирани учебни планове и програми по постъпили предложения от бизнеса в професионално направление "Политически науки" "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър".


На 21.06.2014 г. се проведе среща с работодатели от професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия" за обсъждане на актуализирани учебни планове и програми.


На 18.06.2014 г. се проведе работен семинар - дискусия с браншови настоятелства, за обсъждане предлаганите профили за компетенции и актуализираните учебни планове на специалностите от професионално направление "Администрация и управление" на ВСУ "Черноризец Храбър".


На 17.06.2014 г. се проведе работен семинар - дискусия с работодатели за обсъждане на актуализирани учебни планове и програми на специалностите от професионално направление "Администрация и управление" на ВСУ "Черноризец Храбър" на проект "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда".


Нa 12.06.2014 г. се проведе работна среща на експерти в професионално направление "Икономика" по проект "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда"


На 21.05.2014 г. се проведе семинар с работодатели за обсъждане на нови и актуализирани учебни програми на базови специалности в ПН "Национална сигурност" в съответствие с изискванията на пазара на труда.


На 13.05.2014 г. се проведе работен семинар - дискусии по постъпили предложения от представителите на работодатели от ИКТ за актуализации на учебните планове и програми, по проект "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда".


На 16.04.2014 г. се проведе семинар с работодатели в професионално направление "Икономика" по проект BG051PO001-3.1.07-0029.


На 14.12.2013 г. се проведе учредителна среща на браншовото настоятелство за професионално направление "Информатика и компютърни науки" по проект BG051PO001-3.1.07-0029.


На 13.12.2013 г. се проведе работна среща на експерти в професионално направление "Информатика и компютърни науки" на проект "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда" с работодатели от професионално направление "Информатика и компютърни науки".


На 13.12.2013 г. се проведе учредителна среща на браншово настоятелство на професионално направление "Политически Науки" по проект "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда" с работодатели от същото професионално направление.


На 20.11.2013 г. във ВСУ се проведе учредителна среща на браншово настоятелство за професионално направление "Национална сигурност".


На 13.11.2013 г. във Фестивален и конгресен център – Варна се проведе учредителна среща на браншово настоятелство за професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия".


На 31.10.2013 г. се проведе работна среща за учредяване на Консултативен съвет (браншово настоятелство) към професионално направление "Администрация и управление".


На 25.10.2013 г. в залата на Радио Варна се проведе работна среща между представители на ВСУ и работодатели, на която беше формирано браншово настоятелство (консултативен съвет).


На 24.10.2013 г. се проведе първа работна среща с работодатели за дефиниране на несъответствията в учебните програми на базови специалности в ПН "Политически науки" с изискванията на пазара на труда.


На 17.10.2013 г. се проведе среща с работодатели за обсъждане на учебните планове на специалности от професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия" и адаптирането им към потребностите на бизнеса.


На 16.10.2013 г. се проведе работна среща между представители на ВСУ от професионално направление "Психология" и работодатели в сферата, за дефиниране на несъответствията в учебните планове и програми във връзка с изискванията и потребностите на пазара на труда.


На 09.10.2013 г. се проведе първа работна среща с работодатели за дефиниране на несъответствията в учебните програми на базови специалности в професионално направление "Администрация и управление".


На 04.10.2013 г. от 14.00 ч. в Заседателна зала на Юридически факултет се проведе първа Работна среща с работодатели за дефиниране на несъответствията в учебните програми на базови специалности в ПН "Национална сигурност" с изискванията на пазара на труда.


На 27.09.2013 г. се проведе първа Работна среща с работодатели за обсъждане на учебните планове и учебните програми на специалности в професионално направление "Икономика".


На 28 август 2013 година в Кабинета по качество на ВСУ се проведе първата работна среща на екипа за организация и управление на проект BG051PO001-3.1.07-0029 с експерти от университета и партньорите за организиране на изпълнението на дейностите.