ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0029
"Актуализиране на учебната документация и учебния процес във
ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда"
Контакти

Координатор на проекта доц. д-р Татяна Стоянова

Тел: 052-359-626

Email: programi_vfu_proekt@abv.bg


Офис "Международни проекти"

Тел: 052-359-523

Email: vfu-projects@vfu.bg