ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0029
"Актуализиране на учебната документация и учебния процес във
ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда"
Новини
Преподаватели и експерти си партнират в обучението на студентите във Варненския свободен университет

Кръгла маса и пресконференция за представяне на резултатите по проект BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда" се проведе във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" – 05.06.2015 г.

Проектът "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда" се изпълнява от Варненския свободен университет като водеща организация в партньорство с Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО), Сдружение "Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и Стопанска камара – Варна.

Участниците в кръглата маса представиха обобщен анализ, получен в резултат на проведените срещи и семинари с представители от различни сфери на бизнеса. Направените изследвания и проучвания дават прогнозна картина на необходимостта от специалисти в различни области в периода до 2025 г.

Благодарение на съвместните усилия на академичната общност и бизнеса са актуализирани 23 учебни плана, 166 учебни програми, разработени са 52 нови, както и две нови магистърски програми. Сред утвърдените добри практики - резултат от проекта, е методиката за включване на експерти от бизнеса в учебния процес.

Ректорът на Варненския свободен университет проф. д.пс.н. Галя Герчева подчерта, че един от най–важните резултати от сътрудничеството е трансферът на знания от бизнеса към университета и обратно.

Като резултат от проекта е разработена методика за едновременно преподаване от лектор теоретик и представител на практиката, въведено е практическо обучение в две посоки – привличане на лектори - практици и провеждане на занятия в реална работна среда.

Участниците във форума се обединиха около идеята, че сътрудничеството между университетите и бизнеса е от полза за младите хора и трябва да продължи да се развива и в бъдеще.


Вижте също и в други медии:На 05.06.2015 г. ще се проведе кръгла маса и пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда".

На 05.06.2015 от 13.30 часа, в зала УСК 3 на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" ще се проведе кръгла маса и пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът се изпълнява от водеща организация Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" в партньорство с Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО), Сдружение "Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и Стопанска камара - Варна.

Кръглата маса и пресконференцията ще се проведат с участието на представители от практиката за насърчаване на партньорството между висшето образование, научните изследвания и бизнеса, за постигане на върхови постижения и регионално развитие.Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" започна апробирането на актуализираните и новите учебни програми, създадени в рамките на проект BG051PO001-3.1.07-0029

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" започна апробирането на актуализираните и новите учебни програми, създадени в рамките на проект BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На периодични срещи и семинари с представители на бизнеса в рамките на изпълнението на проекта бяха дефинирани несъответствията в съществуващите учебни планове и програми. Изграден бе профилът на компетенции за различните специалисти и се очертаха нови образователни продукти, които да отговорят на изискванията на бизнеса и да повишат компетенциите и конкурентоспособността на работещите в различни сфери на икономиката.

В резултат на активното сътрудничеството с представителите на бизнеса и създадените браншови настоятелства се актуализираха учебните планове и програми на специалности в 7 професионални направления и през настоящата учебна година се провежда тяхното апробиране.

Всичко това е предпоставка за разгръщане на академичния профил, повишаване и разнообразяване на компетенциите и устойчиво адаптиране към динамичните условия на пазара на труда.


Актуализирането на учебните програми на дисциплини от профилиращите модули на специалностите включва използване възможностите на ИКТ и други нови технологии. За целта по проект BG051PO001-3.1.07-0029 бяха закупени 5 преносими компютъра, 2 лицензирани специализирани софтуера и 1 мултимедиен проектор, които ще се използват както за учебна дейност, така и в подкрепа на научноизследователски разработки в университета.
Партньори от бизнеса и чуждестранни лектори присъстваха на официалното откриване на академичната година във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър"

Официалното откриване на академичната 2014/2015 година във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" се проведе на 29.09.2014 година. Присъстваха студенти, преподаватели и партньори на университета.

Сътрудничеството на висшето училище с бизнеса е особено активно в последните години. През изминалата академична година се изградиха изключително полезни и трайни партньорства с фирми и браншови организации в рамките на изпълнението на проект по Договор № BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Партньори по проекта са Стопанска камара – Варна, НАФТСО и БАСКОМ, а създадените браншови настоятелства към професионалните направления допринесоха за актуализиране на учебните планове и програми и адаптирането им към потребностите на пазара на труда.

Доказателство за тясната връзка с бизнеса и постигнатите устойчиви контакти бе присъствието на представители от почти всички браншови настоятелства към професионалните направления във ВСУ "Черноризец Храбър" и партньори на проекта на тържественото откриване на новата учебна година.

Специални гости на церемонията бяха проф. Алън Розенбаум – президент на Американската асоциация по публична администрация, директор на Института по публична администрация и публични услуги към Международния университет във Флорида, Маями, председател на Международната комисия за акредитация на програмите по публична администрация, както и проф. инж. Хенк Ян Ферхаген – преподавател по брегово инженерство към Департамента по строително инженерство на Технологичния университет в Делфт, Нидерландия.

В резултат на проведените работни срещи и семинари с представители на бизнеса в рамките на изпълнението на проекта бяха дефинирани несъответствията в съществуващите учебни планове и програми. Изграден бе профилът на компетенции за различните специалисти и се очертаха нови образователни продукти, които да отговорят на изискванията на бизнеса и да повишат компетенциите и конкурентоспособността на работещите в различни сфери на икономиката.

Сътрудничеството с представителите на бизнеса и създадените браншови настоятелства ще продължи и през настоящата учебна година с цел апробиране на актуализираните учебни планове и програми, разгръщане на академичния профил и устойчивото му адаптиране към динамичните условия на пазара на труда.На 1.09.2014 г. се проведе среща с представители на бизнеса от професионално направление "Информатика и компютърни науки"

На срещата присъстваха представители на фирми и организации, свързани с професионално направление "Информатика и компютърни науки", както и преподаватели от катедра "Информатика" на ВСУ "Черноризец Храбър".

Основна тема на срещата бе обсъждането на актуализираните от катедра "Информатика" и по-тясната връзка на обучението с практиката. Представителите на бизнеса се запознаха с инициативите, по които работи катедрата за изграждане на партньорства в подкрепа на учебния процес.

По време на работната среща бяха обсъдени профилът на компетентности в професионалното направление "Информатика и компютърни науки" и конкретни предложения за споразумения за сътрудничество при организиране на посещения в реална работна среда, стажове и практики; участие в учебния процес на експерти от практиката.
На 11.07.2014 г. се проведе работна среща на Браншовото настоятелство към професионално направление "Национална сигурност"

На срещата беше прието единодушно присъединяването на нов член на Браншовото настоятелство - г-н Стефан Ганков, изпълнителнителен директор на "СОД-Варна" АД.

Бяха обсъдени и приети резултатите от анкетно проучване за профил на компетенции на обучаемите в двете базови бакалавърски програми – "Защита на националната сигурност" и "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред".

Обсъдена и утвърдена беше тема за научно-изследователска и експертно-консултантска дейност на Катедра "Сигурност и безопасност" за учебна година 2014/2015: "Усъвършенстване на националната система за защита от природни бедствия, техногенни аварии и катастрофи, и привеждането им в съответствие с добрите световни практики".

Обсъдани и приети бяха теми за дипломни работи и магистърски тези по предложения на бизнеса.
На 10.07.2014 г. се проведе семинар с браншовото настоятелство на професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия" за обсъждане на профил на компетенциите на специалисти с квалификации "строителен инженер" и "инженер пожарна безопасност"

На срещата присъстваха представители на браншовото настоятелство на професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия", както и преподаватели от катедра "Строителство на сгради и съоръжения" на ВСУ "Черноризец Храбър".

Срещата се проведе в изпълнение на Дейност 4 "Включване на бизнеса в образователния процес във ВСУ".

Дискутирани бяха ключовите компетенции, които специалистите с квалификация "строителен инженер" и "инженер пожарна безопасност" трябва да притежават.

Представителите на бизнеса и професионалните организации споделиха своите минимални изисквания, които предявяват към наеманите от тях кадри в областта на проектирането и пожарното инженерство.

Откроени бяха редица базови знания и умения, които строителните инженери и инженерите по пожарна безопасност трябва да притежават, за да изпълнят изискванията на пазара на труда.

Резултатите от срещата ще послужат като основа за разработването на профил на компетенциите на специалистите с квалификация "строителен инженер" и "инженер пожарна безопасност", ОКС "бакалавър".
На 9-ти юни 2014 година в зала "Миро" на хотел "Голдън Тюлип се проведе среща-семинар на катедра "Психология" с браншовото настоятелство към катедрата

На 9-ти юни 2014 година в зала "Миро" на хотел "Голдън Тюлип се проведе среща-семинар на катедра "Психология" с браншовото настоятелство към катедрата, във връзка с проект BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда".

В центъра на вниманието бяха проблемите за водещите компетенции на психолозите и предстоящата екипна работа в обучителния процес. Бяха обсъдени конкретните предложения за включване на представители от практиката с презентиране на реални примери от собствения им опит по учебните дисциплини в следващата учебна година.
На 8-ми юни 2014 година в зала "Миро" на хотел "Голдън Тюлип" се проведе среща-семинар на катедра "Психология" с представители на практиката, експерти и работодатели

На 8-ми юни 2014 година в зала "Миро" на хотел "Голдън Тюлип" се проведе среща-семинар на катедра "Психология" с представители на практиката, експерти и работодатели, във връзка с проект BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда".

На срещата бяха обсъдени резултатите от проведените проучвания по проекта, реализираните дейности и направените промени в учебните планове и програми в съответствие с постъпилите предложения. Бяха разгледани перспективите за бъдещата съвместна работа в контекста на направените предложения за нови полета и нови форми за реализация на психолозите, възможностите за натрупване на опит от студентите в хода на тяхното обучение. Срещата бе особено полезна за планиране на бъдещи практически занятия съвместно с представители на бизнеса.
На 30 юни 2014 г. се проведе втора работна среща на браншовото настоятелство в професионално направление "Политически науки" по проект "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър"

На 30 юни 2014 г. в София се проведе втора работна среща на браншовото настоятелство в професионално направление "Политически науки" по проект BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда" с работодатели от същото професионално направление.

На срещата бяха обсъдени въпроси около актуализацията на учебните планове на специалнността "Международни отношения и право" въз основа на направените на първата среща препоръки от страна на представителите на браншовите настоятелства. Бяха представени актуални примери и беше убедително доказано, че направените промени в учебния план дават възможност за по-ефективно обучение, ориентирано към по-тясна връзка с практиката. Разгледани бяха възможностите за привличане на студенти от българската диаспора на Балканите, Украйна и Молдова.

Обсъден беше въпросът доколко студентите получават възможността да се научат да работят и анализират официални и архивни документи с цел задълбочаване на техните аналитични и концептуални умения и навици. Така също по темата за стажовете на студентите, представителите на МВнР с удовлетворение отчетоха, че ежегодните стажове в министерството, в което традиционно участват и студенти от Варненския свободен университет е гаранция за разширяване на техните практически умения.

Представен и обсъден бе профилът на компетенциите на специалистите от професионалното направление.

Участниците в срещата изказа своята удовлетвореност от професионализма, с който преподавателският екип на специалност "Международни отношения и право" във ВСУ осъществява учебния процес, ярко доказателство, за което е професионалната реализация на голям брой от завършилите тази специалност студенти.

В края на срещата с представителите на браншовите настоятелства се пое взаимен ангажимент тези срещи да бъдат ежегодни. Целта е по-тясна връзка на обучените с практиката, което е добра гаранция за професионалните умения и навици, с които студентите ще завършват своето обучение.На 24 юни 2014 г. се проведе Семинар с работодатели за обсъждане на актуализирани учебни планове и програми по постъпили предложения от бизнеса в професионално направление "Политически науки" "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър"

На 24 юни 2014 г. в град Варна се проведе Семинар с работодатели за обсъждане на актуализирани учебни планове и програми по постъпили предложения от бизнеса в професионално направление "Политически науки" по проект BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда" с работодатели от същото професионално направление.

На срещата работодателите акцентираха върху факта, че учебните планове и програми на Варненския свободен университет дават необходимата теоретична подготовка и са на високо академично ниво според мнението на представителите на бизнеса, потвърдено и при проведените работни срещи по проекта. Бе подчертан обаче проблемът с недостатъчната практическа подготовка видим не само в анкетните карти, но и на срещата с представители на МВнР, Президентството и Дипломатически институт към МВнР, които изтъкнаха главните липси на младите специалисти, а именно: неумение за говорене пред публика, липса на умения за водене на дебати, изразяване и реторика и т.н.

Бе отчетено, че ВСУ "Черноризец Храбър" предлага към момента търсените на пазара базови бакалавърски специалности за подготовка на специалисти по политически науки и международни отношения.

Работодателите се обединиха около следните предложения - необходимост от засилване на практическото обучение с цел придобиване на специфични професионални компетенции, като се приближи обучаемия до реална работна среда и включване на учебни дисциплини, които да са с насоченост към развитие на лични компетенции у обучаемите - комуникативни умени, развитие на умения за учене през целия живот, адаптивност, работа в екип и други. Подчета се също така необходимостта да се разшири палитрата от по-тясно специализиране в магистърски програми, съответни на нуждите на пазара, като се търсят комбинирани програми между "Политически науки" и "Администрация и управление" във връзка с голямото търсене в държавния сектор-местна и централна власт. Бе отчетено че подобен интердисциплинарен подход е изключително подходящ като посока за развитие на обучението в политическото направление.На 21.06.2014 г. се проведе среща с работодатели от професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия" за обсъждане на актуализирани учебни планове и програми

На срещата присъстваха представители на различни организации и фирми, свързани с професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия", както и преподаватели от катедра "Строителство на сгради и съоръжения" на ВСУ "Черноризец Храбър".

Срещата се проведе в изпълнение на Дейност 3 "Анализ на приоритетните специалности във ВСУ в съответствие с конкретните потребности на бизнеса" и Дейност 4 "Включване на бизнеса в образователния процес във ВСУ" във връзка с Дейност 5 "Създаване на нови учебни програми и/или актуализирани на сегашните".

Основна тема на срещата бе обсъждането на актуализираните от катедра ССС учебни програми на дисциплини, които в предходните срещи бяха откроени като важни в подготовката на строителните инженери и инженерите по пожарна безопасност.

Дискутирани бяха 21 актуализирани учебни програми от учебния план на специалност "Строителство на сгради и съоръжения" и 11 актуализирани учебни програми от учебния план на специалност "Пожарна безопасност и защита на населението".

Основни акценти в дискусията бяха:

Коментираха се практическите задачи, които се разработват от привлечените експерти от практиката и тяхното включване в учебните програми.
На 18.06.2014 г. се проведе работен семинар - дискусия с браншови настоятелства, за обсъждане предлаганите профили за компетенции и актуализираните учебни планове на специалностите от професионално направление "Администрация и управление" на ВСУ "Черноризец Храбър"

На 18.06.2014 г. в хотел-галерия "Графит", зала "Graffit-Gallery" се проведе работен семинар - дискусия с браншови настоятелства, за обсъждане предлаганите профили за компетенции и актуализираните учебни планове на специалностите от професионално направление "Администрация и управление" на ВСУ "Черноризец Храбър" на проект BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда".

В срещата участваха представители на Консултативния съвет (браншовото настоятелство) към катедра "Администрация и управление".

По време на срещата беше представен окончателния анализ на резултатите от проведеното анкетно проучване на мнението на работодатели относно знанията, уменията и компетенциите, които студентите от специалностите в ПН Администрация и управление" (Специалност бизнес администрация и мениджмънт (специализации Мениджмънт на туризма и Международен бизнес мениджмънт) и специалност "Публична администрация и мениджмънт) трябва да придобият за успешна реализация в практиката.

Беше посочено, че наличието на капацитет и компетентност в ПН "Администрация и управление" се свързва с наличието на професионални, научни и анализаторски способности, които да са на достатъчно високо равнище, за да могат да отговорят на потребностите на пазара на труда.

По отношение на оценката на мениджърската компетентност, най-важна според работодателите и представителите на браншовото настоятелство са комуникативната, лидерската, стратегическата, нормативната и техническата компетентност, свързана с изпълнението на задачите по време на работния процес. Не по-маловажни са компетенциите - работа в екип, ориентация за разрешаване на проблеми, ориентация към постигане на резултати, иновативност, аналитичност, обслужване на клиенти и др.

Специално внимание в обученията по публичен и бизнес мениджмънт трябва да се отделя на усвояване на чуждоезикова комуникация по професията, на компютърните умения, на приложението на информационните и комуникационните технологии.

Във тази връзка беше проведена дискусия относно дефинираните в актуализираните квалификационни характеристики на посочените специалности необходими знания, умения и компетенции. Представителите на браншовото настоятелство напълно подкрепиха направените актуализации.

Те изразиха готовност да се включат в актуализирането на учебни програми като изразиха мнение, че една програма за обучение трябва да се ангажира не само със съдържателната страна на обучението, но и с подпомагане на процесите на непрекъснато учене, на личностно и професионално израстване и търсене на преки връзки и възможности за промяна в работната среда. Фокусът следва да се постави върху създаването на възможности за използване на инструменти, подпомагащи осъзнаването, разбирането и повишаването на компетенциите за учене и развитие в рамките на различните дисциплини за обучение по мениджмънт.
На 17.06.2014 г. се проведе работен семинар - дискусия с работодатели за обсъждане на актуализирани учебни планове и програми на специалностите от професионално направление "Администрация и управление" на ВСУ "Черноризец Храбър" на проект "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда"

На 17.06.2014 г. в хотел-галерия "Графит", зала "Graffit-Gallery" се проведе работен семинар - дискусия с работодатели за обсъждане на актуализирани учебни планове и програми на специалностите от професионално направление "Администрация и управление" на ВСУ "Черноризец Храбър" на проект BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда".

В срещата участваха ръководители, специалисти и експерти в сферата на публичния мениджмънт, международния и туристическия бизнес.

На срещата бяха обсъдени актуализираните учебни планове и програми на специалностите от професионално направление "Администрация и управление" на ВСУ "Черноризец Храбър". Бяха обсъдени възможностите и направени предложения за включване на представители на бизнеса в актуализирането на учебните програми по дисциплини от съответните специалности.

Участниците споделиха, че са имали достатъчно време да се запознаят подробно с предложените учебни планове и отразените актуализации. Изказаха задоволство от коректно отразените промени, които бяха предложени на предходните срещи. Обединиха се около становището, че учебните планове сега отразяват в много по-голяма степен потребностите на практиката.

Бе взето решение да се сформират екипи от преподаватели и представители на практиката, които да участват в по-нататъшната актуализация на учебни програми, да разработят практически задачи и да участват съвместно в преподаването по съответни учебни дисциплини.Нa 12.06.2014 г. се проведе работна среща на експерти в професионално направление "Икономика" по проект "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда"

Нa 12.06.2014 г. в гр. Варна се проведе работна среща на експерти в професионално направление "Икономика" по проект BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда".

Бяха обсъдени профили на компетенциите на студентите, завършващи спец. "Финанси счетоводство" и спец. "Международни икономически отношения". Също така бяха определени преподавателските екипи за обучение по различни дисциплини, с включване на един представител от практиката.
На 21.05.2014 г. се проведе семинар с работодатели за обсъждане на нови и актуализирани учебни програми на базови специалности в ПН "Национална сигурност" в съответствие с изискванията на пазара на труда

На 21.05.2014 г. от 15.00 ч. в гр. Варна се проведе семинар с работодатели за обсъждане на нови и актуализирани учебни програми на базови специалности в ПН "Национална сигурност" в съответствие с изискванията на пазара на труда. На срещата присъстваха представители на асоциации на фирми от чатната индустрия за сигурност, както и представители от сектора за частни услуги за сигурност – "СОД - Варна" АД, "Гражданска защита" ЕООД, ДП "Пристанищна инфраструктура" – София, "АПЕЗ" – Варна, ТД "Родопея" и др.

След запознаване на участниците с резултатите постигнати до момента по Проект BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда" се обсъдиха и приеха постъпилите предложения за нови учебни програми и за необходимите актуализации на учебни програми и учебни планове.

В резултат на работната среща бяха обсъдени и конкретни предложения за споразумения за сътрудничество в области: организиране на посещения в реална работна среда, стажове и практики; участие в учебния процес на експерти от практиката.
На 13.05.2014 г. се проведе работен семинар - дискусии по постъпили предложения от представителите на работодатели от ИКТ за актуализации на учебните планове и програми, по проект "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда".

На 13.05.2014 г, от 10:00 ч. в зала "Арена", Хотел "Арена ди Сердика", град София се проведе работен семинар - дискусии по постъпили предложения от представителите на работодатели от ИКТ за актуализации на учебните планове и програми, по проект BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда".

Целта на семинара - дискусия бе да се обсъдят профила на компетенции на студентите от професионално направление "Информатика" в съответствие с потребностите на бизнеса и начина на постигането им, отразено в учебните програми в учебния план на ПН "Информатика и компютърни науки".

На семинара - дискусия присъстваха експертите по проекта: Явор Людмилов Джонев - Заместник-председател на Управителния съвет на БАСКОМ и Изпълнителен директор на "Сирма Ай Ти Ти" ЕАД, Бисер Емилов Иванов - Член на Управителния съвет на БАСКОМ и Управител на "Бизнесмап" ООД, Лиляна Руменова Томова - специалист "Вътрешна комуникация и развитие на таланти" в "Немечек" ООД, Верка Томова Илиева - Ръководител проекти в БАСКОМ, както и представители от следните софтуерни компании: Балкан Сървисис" ООД (г-н Филип Мутафис – член на Управителния съвет на БАСКОМ), "Върчуал Афеърс България" ЕООД, "И Ар Пи България" ООД, "Инфраджистикс България ООД", "Комплитит" ООД, "Сирма Ай Ти Ти" ЕАД, "Сирма Солюшънс" АД, "Фърст Онлайн Солюшънс" ООД, представители на Европейски Софтуерен Институт – Център Източна Европа (ЕСИ ЦИЕ), представители на Институт по Математика и Информатика на БАН, както и следните представители на катедра "Информатика" към Варненски свободен университет "Черноризец Храбър": доц. Галина Момчева Ръководител катедра "Информатика", проф. Никола Лютов, проф. Тодор Стоилов, доц. Красимира Стоилова, доц. Мария Брусева, ас. Веселина Спасова, Светлана Георгиева – технически сътрудник по проекта и др. (съгласно приложен присъствен списък).
На 16.04.2014 г. се проведе семинар с работодатели в професионално направление "Икономика" по проект BG051PO001-3.1.07-0029

На 16.04.2014 г. в залата на радио "Варна" се проведе семинар с работодатели в професионално направление "Икономика" по проект BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда". Присъстваха представители на банки, счетоводни, одиторски фирми, агенции за набиране и подбор, Стопанска камара Варна.

На срещата бяха разгледани учебните планове на спец."Международни икономически отношения" и спец. "Финанси и счетоводство". Бяха взети решения за внасяне на промени чрез актуализиране на съществуващите или разработване на нови дисциплини.
На 14.12.2013 г. се проведе учредителна среща на браншовото настоятелство за професионално направление "Информатика и компютърни науки" по проект BG051PO001-3.1.07-0029

В срещата участваха онлайн и експерти на BASSCOM, партньор на ВСУ по проекта за професионалното направление "Инфомратика и компютърни науки". Целта на срещата бе да бъде учредено браншово настоятелство за професионално направление "Информатика и компютърни науки".

На срещата присъстваха представители на софтуерни фирми, представители на BASSCOM "Българската асоциация на софтуерните разработчици" и представители на Катедра "Информатика" и ТИ на ВСУ "Черноризец Храбър".

Доц. Момчева обяви обсъждането на кандидатури за председател на браншовото настоятелство и предложи срок на председателстването от 6 (шест) месеца.

За председател на консултативния съвет (браншово настоятелство) бе избран единодушно доц. д-р Васил Донев – директор на Sirma Solutions, Варна.

Всички учредители на браншовото настоятелство подписаха Правила за работа на браншово настоятелство към професионално направление "Информатика и компютърни науки", с което потвърдиха поетия ангажимент да подкрепят факултет МИА в стремежа му да изгражда качествени и високообразовани специалисти в областта на информатиката и компютърните науки.

Бяха представяни проекти на ученици и студенти от първият майсторски клас по Софутерно инженерство и мениджмънт пред новоизбраното браншово настоятелство.
На 13.12.2013 г. се проведе работна среща на експерти в професионално направление "Информатика и компютърни науки" на проект "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда" с работодатели от професионално направление "Информатика и компютърни науки".

На 13.12.2013 г, в град Варна се проведе работна среща на експерти в професионално направление "Информатика и компютърни науки" на проект BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда" с работодатели от професионално направление "Информатика и компютърни науки".

На срещата присъстваха представители на софтуерните фирми (Sirma Solutions, First Online Solutions, 158 ООД, Dev Labs, Сирма Медия, Информационно обслужване АД, Зариба, ОМГ-М, 411 Locals, Сийфокс ООД), представители на "Българската асоциация на софтуерните разработчици" (BASSCOM) и представители на Kатедра "Информатика" и Технологичен институт на ВСУ "Черноризец Хабър" В срещата участваха и онлайн експерти на BASSCOM от София.

Обсъдени бяха учебните планове на специалности "Информатика и компютърни науки" и "Софтуерно инженерство". Представителите на бизнеса дефинираха потребността от допълнителни знания в области, извън специфичните за специалността, които да разширяват възможностите за реализация на съответните специалисти, и да дадат по-голяма гъвкавост и приложимост в реалната практика.


Мненията от дискусиите могат да бъдат обобщени в следните резултати:На 13.12.2013 г. се проведе учредителна среща на браншово настоятелство на професионално направление "Политически науки" по проект "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда" с работодатели от същото професионално направление.

На 13.12.2013 г. се проведе учредителна среща на браншово настоятелство на професионално направление "Политически Науки" по проект BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда" с работодатели от същото професионално направление.


На срещата бяха обсъдиха следните въпроси:

  1. Запознаване на представителите на работодателите с действащите учебни планове и програми на специалностите в професионално направление "Политически науки" и дискусия за необходимостта от актуализирането и обновяването им.
  2. Приемане на правила и учредяване на Браншово настоятелство към професионално направление "Политически науки" в катедра "Международна икономика и политика" на ВСУ "Черноризец Храбър". Избор на председател на браншовото настоятелство.
  3. Идентифициране на възможности за усъвършенстване на учебния план и актуализиране на учебните програми на специалност "Международни отношения" на база мнението на работодателите.

На срещата присъстваха представители на дирекция "Източна Европа и Централна Азия", МВнР, дирекция "Консулски отношения", МВнР, директор на Дипломатически институт, Дипломатически институт, Областна администрация – София Област, дирекция "Нато и регионална сигурност", МВнР и др.На 20.11.2013 г. във ВСУ се проведе учредителна среща на браншово настоятелство за професионално направление "Национална сигурност"

На 20.11.2013 г. се проведе учредителна среща на браншово настоятелство за професионално направление "Национална сигурност"

На срещата присъстваха представители на асоциации и фирми, работещи в областта на сигурността, както и представители на частния сектор за услуги за сигурност – Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана – НАФТСО, "СОД - Варна" АД, "ПИБ" АД, "Гард-форст" ЕООД, "Гражданска защита" ЕООД, ОУ "ПБЗН" - Варна, ДП "Пристанищна инфраструктура" – София, "АПЕЗ" – Варна, ТД "Родопея" и академичната колегия на катедра "Сигурност и безопасност" при Варненски свободен университет "Черноризец Храбър".

Представени бяха резултатите от първата работна среща за дефиниране на несъответствията между учебните планове и програми на двете базови специалности – "Защита на националната сигурност" и "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" с изискванията на пазара на труда, която се проведе на 04.10.2013г., а именно:


На срещата се учреди браншово настоятелство за професионално направление "Национална сигурност". Всички учредители на браншовото настоятелство подписаха Правила за работа на браншово настоятелство към професионално направление "Национална сигурност". Като съвещателен орган, настоятелството ще работи в подкрепа на учебния процес, осъществяван от катедра "Сигурност и безопасност", ще подпомага разработването на нови учебни планове и учебни програми, ще съдейства за провеждането на практики и стажове, предназначени за развиване на практически умения у обучаемите, да подпомага научноизследователската дейност в катедрата.

За председатели на браншовото настоятелство бяха избрани доц. д-р Валентин Тодоров – ръководител катедра "Сигурност и безопасност", зам. председател - ген. д-р Петко Ангелов, председател на НАФТСО и административен секретар – доц. д-р Станислава Минева, член на катедра "Сигурност и безопасност". Председателството ще е с мандат 1 година и на ротационен принцип.
На 13.11.2013 г. във Фестивален и конгресен център – Варна се проведе учредителна среща на браншово настоятелство за професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"

На срещата присъстваха представители на повече от 15 организации и фирми, свързани със стротелния бизнес и пожарната и аварийна безопасност – КИИП – РК Варна, Камара на строителите в България – областно представителство Варна, "Планекс холдинг" АД, "Пътища и мостове" АД, "Интерком Груп" ООД, Фестивален и конгресен център – Варна, "Експрес Гаранцион" ООД, BGBC, "Лазарета" ООД, "Екострой 66" ООД, КСЕЛА България ЕООД, "МН Строй", "Комфорт БГ2" ЕООД, национална браншова асоциация "ПАБ", "АПЕЗ" АД Варна, Стопанска камара, както и преподаватели и студенти от катедра "Строителство на сгради и съоръжения" и катедра "Архитектура и урбанистика" на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър".

На срещата бяха представени резултатите от първата работна среща, която се проведе на 17.10.2013 г., а именно:

В резултат на добрата синергия между университета и бизнес средите се учреди браншово настоятелство за професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия". То се ангажира да консултира академичното ръководство на катедра "Строителство на сгради и съоръжения" и катедра "Архитектура и урбанистука" при разработването на нови учебни планове и учебни програми, да съдейства за провеждането на краткосрочни и дългосрочни практики и стажове, да подпомага учебния и изследователския процес в Архитектурен факултет.

За председатели на браншовото настоятелство бяха избрани инж. Пламен Андреев - управител на "Планекс Холдинг" и доц. д-р инж. Милена Кичекова – ръководител катедра "Строителство на сгради и съоръжения". Председателството ще е с мандат 1 година и на ротационен принцип.

Всички учредители на браншовото настоятелство подписаха Правила за работа на браншово настоятелство към професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия", с което потвърдиха поетия ангажимент да подкрепят Архитектурен факултет в стремежа му да изгражда качествени и високообразовани специалисти в областта на строителното и пожарното инженерство.

Инж. Тошко Гяуров – директор на ФКЦ, връчи сертификати на студентите, реализирали практика във Фестивален и конгресен център – Варна в изпълнение на проект "Студентски практики". Това са 15 студенти от Архитектурен факултет, които разработиха варианти за нова визия за ориентираната към морето тераса-покрив на ФКЦ.
На 31.10.2013 г. се проведе работна среща за учредяване на Консултативен съвет (браншово настоятелство) към професионално направление "Администрация и управление"

Днес, 31.10.2013 г. в хотел-галерия "Графит", зала "Graffit-Gallery" се проведе работна среща за учредяване на Консултативен съвет (браншово настоятелство) към професионално направление "Администрация и управление" по проект BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда".В срещата участваха над 15 представители на институции в сферата на публичната администрация, международния бизнес и туризма.

Срещата беше открита от проф. д-р Павел Павлов - зам.-ректор на ВСУ по научно-изследователската дейност и доц. д-р Елеонора Танкова - декан на факултет "Международна икономика и администрация". Те отново подчертаха значимостта на настоящия проект и отбелязаха, че днешната среща е естествената следваща крачка към постигането на основната цел, а именно предлагането на образователен продукт, максимално адаптиран към потреностите на пазара на труда. Доц. Танкова изказа благодарност към представителите на практиката, които са се отзовали на поканата за участие в срещата и в проекта като цяло.

По време на срещата беше представен междинен анализ на резултатите от анкетно проучване сред работодатели за дефиниране на несъответствията в учебните програми на базови специалности с изискванията на пазара на труда за професионално направление "Администрация и управление". Участниците в срещата се съгласиха, че изнесените резултати напълно отговарят на направените по време на работната среща на 9 октомври 2013 г. изводи и препоръки.

В резултат на постигнатото съгласие за значимостта на проекта се взе решение да се учреди Консултативен съвет (браншово настоятелство) към професионално направление "Администрация и управление". Консултативният съвет се ангажира да консултира академичното ръководство на катедрата при разработването на учебни планове и учебни програми, да съдейства за дефинирането на ключовите компетенции, да съдейства за провеждането на краткосрочни и дългосрочни практики и стажове, да подпомага учебния и изследователския процес.

Взе се решение председателят на Консултативния съвет (браншовото настоятелство) да се избира на ротационен принцип. За първи председател бе избран Георги Генчев – управител на "В.М. Интернешънъл"

Учредителите подписаха Правила за работа на Консултативния съвет (браншовото настоятелство) към професионално направление "Администрация и управление", с което потвърдиха поетия ангажимент да подкрепят катедрата в стремежа й да изгражда качествени и високообразовани специалисти.