ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0029
"Актуализиране на учебната документация и учебния процес във
ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда"
Анкети
Уважаеми работодатели,
Молим за Вашите мнения относно знанията, уменията и компетенциите, които студентите от специалност „МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ” ОКС „бакалавър” трябва да придобият за успешна реализация в практиката.
Моля, отбележете верните отговори! Проучването е в рамките на проект № BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда".
Фирма/Институция:
Име:
Позиция:
Адрес, телефон:
Е-поща:

  Изключително важно Много важно Важно Не е важно
1. Знания: Студентите притежават разширени и задълбочени знания в областта, включително свързани с най-новите постижения в нея. Самостоятелно интерпретират придобитите знания, като ги свързват с прилагането им в практиката и чрез критично възприемане, разбиране и изразяване.
1.1 Студентите познават и разбират ключовите понятия в международните икономически отношения, международната икономика, финанси и бизнес 1 2 3 4
1.2. Студентите познават и разбират класическите теории и съвременните тенденции в развитието на международните икономически отношения, международната икономика, финанси и бизнес 1 2 3 4
1.3. Студентите са постигнали компетентност относно структурата, функциите и особеностите международните икономически отношения, международната икономика, финанси и бизнес 1 2 3 4
1.4. Студентите имат знания за методологията за теоретичното и практическото изследване на икономически и финансови отношения, и бизнес 1 2 3 4
1.5. Студентите са изградили индивидуална ориентация към определена теоретична и практическа област в международната икономика, финансите и международния бизнес 1 2 3 4
1.6. Какви други знания трябва да имат студентите?
         
2. Умения: Студентите владеят методи и средства, позволяващи решаване на сложни задачи. Прилагат логическо мислене и проявяват новаторство творчески подход при решаване на нестандартни задачи.
2.1. Студентите умеят да разрешават проблемни ситуации 1 2 3 4
2.2. Студентите притежават умения за извършване на международен бизнес, маркетингови проучвания и анализи, финансови проучвания и анализи, анализ и проучване на международната бизнес среда и др. в сферата на международните икономически отношения 1 2 3 4
2.3. Студентите притежават базисни умения за работа в отдели по финанси, реклама, маркетинг, външнотърговска дейност, работа по инвестиционни и бизнес проекти и др. 1 2 3 4
2.4. Студентите притежават базисни умения за международни анализи на процеси в образованието, политиката, рекламата, маркетинга, финансите, валутните операции, фондовите пазари, финансовия мениджмънт и бизнес анализи 1 2 3 4
2.5. Какви други умения трябва да имат студентите?
 
3. Лични и професионални компетенции
3.1. Самостоятелност и отговорност
3.1.1. Студентите имат възможности за разработване на проекти 1 2 3 4
3.1.2. Студентите проявяват инициативност в управленските процеси в обучението 1 2 3 4
3.2.3. Какви други компетенции за самостоятелност и отговорност трябва да имат студентите?
3.2. Компетенции за учене
3.2.1. Студентите имат нагласа за по-нататъшно учене 1 2 3 4
3.2.2. Студентите имат нагласа за извънаудиторна самостоятелна подготовка 1 2 3 4
3.2.3. Какви други компетенции за учене трябва да имат студентите?
3.3. Комуникативни и социални компетенции
3.3.1. Студентите притежават комуникативност, компетентност за общуване с различни аудитории 1 2 3 4
3.3.2. Студентите показват широк вътрешен мироглед, който показва солидарност с други хора 1 2 3 4
3.2.3. Какви други комуникативни и социални компетенции трябва да имат студентите?
3.4. Професионални компетенции
3.4.1. Студентите набират и интерпретират подходящи данни в областта, предназначени за решаване на проблеми 1 2 3 4
3.4.2. Студентите могат да провеждат самостоятелно международни бизнес анализи с практическо значение 1 2 3 4
3.4.3. Студентите умеят да преценяват важността на различните фактори в сложна международна икономическа и бизнес среда 1 2 3 4
3.4.4. Студентите оценяват явленията и процесите от международните икономически и бизнес аспекти, появяващи се по време на учене или работа 1 2 3 4
3.4.5. Какви други професионални компетенции трябва да имат студентите?