ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0029
"Актуализиране на учебната документация и учебния процес във
ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда"
Анкети

СПЕЦИАЛНОСТ БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ: БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА

АНКЕТНА КАРТА

Уважаеми работодатели,
Анкетната карта е предназначена за изследване на мнението Ви относно вида и качеството на подготовката на специалисти в определени сфери на трудовия пазар. Ще бъдат изследвани потребностите от определени специалисти, както и техните компетентности. Проучването е в рамките на проект № BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда".

Фирма/Институция:
Име:
Позиция:
Адрес, телефон:
Е-поща:

1. Имате ли трудности при намирането и назначаването на следните специалисти?
(моля, отбележете Вашето мнение, като е възможен повече от един отговор)
А. Мениджъри на туроператорската и транспортна дейност,
Б. Управители на хотели,
В. Управители на ресторанти,
Г. Организатори на екскурзоводска дейност,
Д. Организатори на събития в големи туристически комплекси,
Е. Менджъри в международни туристически агенции.
Ж. Специалисти по туризъм в публични организации.
З. Консултанти в сферата на туризма
И. Служители за рецепция
К. Служители за работа в търговска зала
Л. Служители за работа в маркетинговия отдел
М. Служители за работа в отдел „Персонал”
Н. Друго
О. Нямам такива трудности

2. Ако имате някакви трудности при набирането на подходящ персонал, с какво си ги обяснявате?
(моля, отбележете Вашето мнение, като е възможен повече от един отговор)
А. Липса на специалисти от съответните области
Б. Неподходяща и недостатъчна теоретична подготовка на завършилите специалисти
В. Неподходяща и недостатъчна практическа подготовка на завършилите специалисти
Г. Неподходящи и недостатъчни компетенции на завършилите специалисти
Д. Трудности при намирането на специалисти със съответните личностни качества
Е. Друго

3. Какви дефицити откривате в образователната подготовка на Вашите служители в областта на бизнес администрацията и мениджмънта?
(моля, отбележете Вашето мнение, като е възможен повече от един отговор)
А. Липса на връзка на теорията с практиката
Б. Остаряла теоретична подготовка
В. Недостатъчна теоретична подготовка
Г. Недостатъчна практическа подготовка
Д. Дефицити в областта на компютърните познания
Г. Дефицити в областта на чуждоезиковата подготовка
Д. Дефицити в областта на работата по проекти
Е. Друго
Ж. Нямат дефицити

4. Какви качества на служителите в областта на бизнес администрацията и мениджмънта са необходими още, за да бъдат удовлетворени потребностите на фирмата/институцията Ви?
(моля, отбележете Вашето мнение, като е възможен повече от един отговор)
А. Лидерски и предприемачески компетенции
Б. Комуникативни умения
В. Езикова култура
Г. Емоционална интелигентност - адекватно социално и работно поведение
Д. Специфични професионални и технически компетенции (моля, посочете какви)

Е. Компютърни умения
Ж. Умения за сътрудничество
З. Непрекъснато учене и усъвършенстване
И. Владеене на друг език
Й. Нормативна компетентност - познаване и прилагане на стандарти и изисквания
К. Гъвкавост, адаптивност, улесняване на промяната
Л. Друго

5. В близките 10 години от какви специалисти предвиждате, че ще имате нужда във Вашата фирма/институция?
(моля, отбележете Вашето мнение, като е възможен повече от един отговор)
А. Мениджъри на туроператорската и транспортна дейност
Б. Управители на хотели
В. Управители на ресторанти
Г. Организатори на екскурзоводска дейност
Д. Организатори на събития в големи туристически комплекси
Е. Мениджъри в международни туристически агенции
Ж. Специалисти по туризъм в публични организации
З. Консултанти в сферата на туризма
И. Специалисти по маркетинг на туристически услуги
К. Специалисти по управление на човешките ресурси
Л. Специалисти по планиране
М. Специалисти по стратегическо управление
Н. Специалисти по счетоводство
О. Специалисти по управление на складово стопанство
П. Специалисти по управление на спомагателни дейности
Р. Специалисти по връзки с обществеността
С. Специалисти по разработване на туристически пакети
Т. Специалисти по разработване на туристически дестинации
У. Друго

6. Какви компетенции при служителите в областта на бизнесадминистрацията и мениджмънта предвиждате, че бихте ценили след 10 години?
(моля, отбележете Вашето мнение, като е възможен повече от един отговор)
А. Лидерски и предприемачески компетенции
Б. Комуникативни умения
В. Езикова култура
Г. Емоционална интелигентност - адекватно социално и работно поведение
Д. Специфични професионални и технически компетенции (моля, посочете какви)

Е. Компютърни умения
Ж. Умения за сътрудничество
З. Непрекъснато учене и усъвършенстване
И. Владеене на друг език
Й. Нормативна компетентност - познаване и прилагане на стандарти и изисквания
К. Гъвкавост, адаптивност, улесняване на промяната
Л. Друго
М. Не мога да преценя от сега

7. Какви според Вас специалисти по принцип биха били потребни на пазара на труда в национален и световен мащаб след 10 години?

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ОТЗИВЧИВОСТТА!