ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0029
"Актуализиране на учебната документация и учебния процес във
ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда"
Анкети

Уважаеми работодатели,
Молим за Вашите мнения относно знанията, уменията и компетенциите, които магистрите трябва да придобият за успешна реализация в практиката.
Моля, отбележете верните отговори! Проучването е в рамките на проект № BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда".Фирма/Институция:
Име:
Позиция:
Адрес, телефон:
Е-поща:
  Изключително важно Много важно Важно Не е важно
  1. Знания: Студентите използват високо специализирани практически и теоретични знания в областта. Някои от знанията са водещи в областта. Тези знания формират основата за оригиналност в разработването и/или прилагането на идеи.

Студентите показват критично осъзнаване на знанията в областта и връзката между различните области.

1.1 Студентите познават основните понятия в тенденциите на глобализацията и регионалистиката 1 2 3 4
1.2 Студентите могат свободно да обсъждат основните направления в теоретичните школи на международните отношения

1 2 3 4
1.3 Студентите познават основните закономерности и тенденции в развитието на международната система в преход

1 2 3 4
1.4 Студентите имат фундаментални знания за основните направления в специалностите - история, политически науки, право и икономика

1 2 3 4
1.5 Студентите имат знания и умения в областта на културната антропология, в духа на европейските стандарти за реализация на експерти по въпросите на европейската интеграция и културно-историческото наследство; - знания и умения в прилагането на регионалните политики и стратегии на Европейския съюз

1 2 3 4
1.6 Студентите имат формирани способности и нагласи за екипна работа в различни национални и международни институции и неправителствени организации

1 2 3 4
1.7 Студентите имат други знания (посочете какви)

 

  1. Умения: Студентите правят основана на изследвания диагноза на проблемите чрез интегриране на знания от нови или интердисциплинарни области и правят преценки с помощта на непълна или ограничена информация.

Студентите развиват нови умения в отговор на появяващи се знания и техники.

2.1. Студентите се ориентират и реагират своевременно в проблемни политически ситуации, компетентно да ги анализира и да предлага ефективни политически решения и реални прогнози

1 2 3 4
2.2. Студентите планират, организират и провеждат дейности, свързани с реализацията на функциите на държавната власт, показват висок професионализъм като посредник и координатор в контактите между различните социални формации и институции

1 2 3 4
2.3. Студентите анализират изборни резултати, нагласите и поведението на гласоподавателите в българския политически процес, могат да участват в предизборни кампании на национално и местно равнище

1 2 3 4
2.4. Студентите прилагат техники за управление на конфликтни ситуации и за водене на преговори

1 2 3 4

 

3. Лични и професионални компетенции

3.1. Самостоятелност и отговорност

3.1.1. Студентите имат възможности за разработване на проекти

1 2 3 4
3.2.2. Студентите проявяват инициативност в управленските процеси в обучението

1 2 3 4

3.2. Компетенции за учене

3.2.1. Студентите имат нагласа за по-нататъшно учене

1 2 3 4
3.2.1. Студентите имат нагласа за извънаудиторна самостоятелна подготовка

1 2 3 4

3.3. Комуникативни и социални компетенции

3.3.1. Студентите притежават комуникативност, компетентност за общуване с различни аудитории

1 2 3 4
3.3.2. Студентите показват широк вътрешен мироглед, който показва солидарност с други хора

1 2 3 4

3.4. Професионални компетенции

3.4.1. Студентите набират и интерпретират подходящи данни в областта, предназначени за решаване на проблеми

1 2 3 4
3.4.2. Студентите могат да провеждат самостоятелно политологически изследвания с практическо значение

1 2 3 4
3.4.3. Студентите умеят да преценяват важността на различните фактори в сложна социална среда

1 2 3 4
3.4.4. Студентите оценяват явленията и процесите от социални и етични аспекти, появяващи се по време на учене или работа

1 2 3 4
2.5. Студентите притежават други умения (посочете какви)