ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0029
"Актуализиране на учебната документация и учебния процес във
ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда"
Анкети
Уважаеми работодатели,
Молим за Вашите мнения относно знанията, уменията и компетенциите, които бакалаврите в специалност „Информатика и компютърни науки“ трябва да придобият за успешна реализация в практиката.
Моля, отбележете верните отговори! Проучването е в рамките на проект № BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда".
Фирма/Институция:
Име:
Позиция:
Адрес, телефон:
Е-поща:

  Изключително важно Много важно Важно Не е важно
1. Знания: Студентите притежават разширени и задълбочени знания в областта, включително свързани с най-новите постижения в нея. Самостоятелно интерпретират придобитите знания, като ги свързват с прилагането им в практиката и чрез критично възприемане, разбиране и изразяване
1.1 Студентите познават и разбират ключовите понятия от компютърните науки 1 2 3 4
1.2. Студентите са способни да идентифицират и използват данни при формулиране на отговори на конкретно дефинирани абстрактни и реални проблеми 1 2 3 4
1.3. Студентите познават принципи и стандарти за проектирането на услуги и интерфейси за различни потребители 1 2 3 4
1.4. Студентите имат знания за изграждането на цялостно софтуерно приложение с изучавани средства 1 2 3 4
1.5. Студентите са изградили индивидуална ориентация към определено профилиране в областта 1 2 3 4
1.6. Какви други знания трябва да имат студентите?
         
2. Умения: Студентите владеят методи и средства, позволяващи решаване на сложни задачи. Прилагат логическо мислене и проявяват новаторство, творчески подход при решаване на нестандартни задачи.
2.1. Студентите умеят интегрират разнообразни технологични решения 1 2 3 4
2.2. Студентите притежават умения за проектиране и изграждане на уеб приложения 1 2 3 4
2.3. Студентите притежават умения средства и техники за подобряване на интеракцията и оценка на ползваемостта на приложения 1 2 3 4
2.4. Студентите притежават умения за изпълняването на различни роли в екипи 1 2 3 4
2.5. Какви други умения трябва да имат студентите?
 
3. Лични и професионални компетенции
3.1. Самостоятелност и отговорност
3.1.1. Студентите умеят самостоятелно да дефинират проблем и да предлагат свои решения, които да реализират в завършен вид 1 2 3 4
3.1.2. Студентите са отговорни да завършат започнатото 1 2 3 4
3.1.3. Какви други компетенции за самостоятелност и отговорност трябва да имат студентите?
3.2. Компетенции за учене
3.2.1. Студентите имат нагласа за по-нататъшно учене 1 2 3 4
3.2.1. Студентите имат нагласа за извънаудиторна самостоятелна подготовка 1 2 3 4
3.2.3. Какви други компетенции за учене трябва да имат студентите?
3.3. Комуникативни и социални компетенции
3.3.1. Студентите притежават компетентност за общуване с различни аудитории 1 2 3 4
3.3.2. Студентите са толерантни към своите колеги и преподаватели 1 2 3 4
3.3.3. Какви други комуникативни и социални компетенции трябва да имат студентите?
3.4. Професионални компетенции
3.4.1. Студентите имат необходимите технически умения за работата си 1 2 3 4
3.4.2. Студентите имат ориентация за разрешаване на проблеми 1 2 3 4
3.4.3. Студентите имат нагласа да развиват и своите лидерски качества 1 2 3 4
3.4.4. Студентите имат готовност да анализират ситуации и да извеждат необходимостта от промяна 1 2 3 4
3.4.5. Какви други комуникативни и социални компетенции трябва да имат студентите?