ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0029
"Актуализиране на учебната документация и учебния процес във
ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда"
Анкети
Уважаеми работодатели,
Молим за Вашите мнения относно знанията, уменията и компетенциите, които магистрите по психология трябва да придобият за успешна реализация в практиката.
Моля, отбележете верните отговори! Проучването е в рамките на проект № BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда".
Фирма/Институция:
Име:
Позиция:
Адрес, телефон:
Е-поща:

  Изключително важно Много важно Важно Не е важно
  1. Знания: Студентите използват високо специализирани практически и теоретични знания в областта. Някои от знанията са водещи в областта. Тези знания формират основата за оригиналност в разработването и/или прилагането на идеи.
Студентите показват критично осъзнаване на знанията в областта и връзката между различните области.
1.1 Студентите могат да правят интерпретация, коментар и критичен теоретичен анализ на водещите идеи в специфичните тематични области от психология на нарушенията в личностовото развитие и социалното функциониране; 1 2 3 4
1.2. Студентите познават въздействието на неблагоприятните фактори върху личностовото развитие в регистъра на психичните нарушения; 1 2 3 4
1.3. Студентите познават теоретично тестовите методики за оценка на когнитивните процеси, интелекта и личността; 1 2 3 4
1.4. Студентите познават теоретичната същност и възможностите на основните подходи и техники за психологично консултиране и психотерапия; 1 2 3 4
1.5. Какви други знания трябва да притежават студентите?
 
  1. Умения: Студентите правят основана на изследвания диагноза на проблемите чрез интегриране на знания от нови или интердисциплинарни области и правят преценки с помощта на непълна или ограничена информация.
Студентите развиват нови умения в отговор на появяващи се знания и техники.
2.1. Студентите умеят да разрешават проблемни ситуации чрез интегриране на знания от нови или интердисциплинарни области и правят преценка с помощта на непълна или ограничена информация; 1 2 3 4
2.2. Студентите умеят самостоятелно да дефинират изследователски проблем, да формулират хипотези, да провеждат и анализират емпирични проучвания; 1 2 3 4
2.3. Студентите притежават умения за диагностика на отделни психични сфери иличността; 1 2 3 4
2.3. Студентите притежават умения за психологическо консултиране при индивиди с проблеми в развитието и социалното функциониране, кризи на възрастта или сред преживени психотравми и соматични заболявания; 1 2 3 4
2.4. Студентите познават границите на своята компетентност и могат да работят в мултидисциплинарен екип или да насочват към специалисти от други области на помагащите професии; 1 2 3 4
2.5. Какви други умения трябва да притежават студентите?
 
3. Лични и професионални компетенции
3.1. Самостоятелност и отговорност
3.1.1. Студентите умеят самостоятелно да изграждат административни структури и да управляват екипи за решаването на сложни проблеми 1 2 3 4
3.1.2. Студентите умеят да осъществяват оперативно взаимодействие при управление на промени в сложна среда 1 2 3 4
3.1.3. Студентите проявяват творчество и новаторство при разработването на проекти 1 2 3 4
3.1.4. Какви други компетенции за самостоятелност и отговорност трябва да имат студентите?
3.2. Компетенции за учене
3.2.1. Студентите системно и задълбочено оценяват познанията си и идентифицират потребностите от нови знания 1 2 3 4
3.2.2. Студентите демонстрират висока степен на самостоятелност и лесно се ориентират в сложно учебно съдържание, като прилагат собствени подходи и методи към овладяването му 1 2 3 4
3.2.3. Студентите владеят богат понятиен апарат и проявяват способности за концептуално и абстрактно мислене 1 2 3 4
3.2.4. Какви други компетенции за учене трябва да имат студентите?
3.3. Комуникативни и социални компетенции
3.3.1. Студентите умеят да представят ясно и достъпно собствени схващания, формулировки на проблеми и възможни решения пред специализирана и неспециализирана аудитория 1 2 3 4
3.3.2. Студентите излагат аргументирани схващания относно социални процеси и практики и обосновават предложения за тяхното усъвършенстване или промяна 1 2 3 4
3.3.3. Студентите пълноценно общуват на някои от най-разпространените европейски езици 1 2 3 4
3.3.4. Какви други комуникативни и социални компетенции трябва да имат студентите?
3.4. Професионални компетенции
3.4.1. Студентите имат необходимите умения за диагностика, оценка, психоконсултативна и психокорекционна работа с индивиди с нормално, затруднено или нарушено развитие на индивидуално и групово ниво 1 2 3 4
3.4.2. Студентите познават границите на приложимост на психологическата интервенция 1 2 3 4
3.4.3. Студентите умеят да формулират и осъществяват подходяща интервенционна стратегия 1 2 3 4
3.4.4. Студентите Студентите умеят да насочат клиента към специалисти от други области в зависимост от спецификата на конкретния случай 1 2 3 4
2.5. Какви други професионални компетенции трябва да притежават студентите