ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0029
"Актуализиране на учебната документация и учебния процес във
ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда"
Анкети
Уважаеми работодатели,
Молим за Вашите мнения относно знанията, уменията и компетенциите, които магистрите в специалност „Софтуерно инженерство“ трябва да придобият за успешна реализация в практиката.
Моля, отбележете верните отговори! Проучването е в рамките на проект № BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда".
Фирма/Институция:
Име:
Позиция:
Адрес, телефон:
Е-поща:

  Изключително важно Много важно Важно Не е важно
  1. Знания: Студентите използват високо специализирани практически и теоретични знания в областта. Студентите показват критично осъзнаване на знанията в областта и връзката между различните области.
1.1 Студентите познават различни софтуерни архитектури и технологии и могат да направят обоснован избор при реализацията на дадено приложение 1 2 3 4
1.2. Студентите познават основните методи за управление на софтуерни проекти 1 2 3 4
1.3. Студентите познават различни стандарти за управление на качеството в софтуерните проекти 1 2 3 4
1.4.Студентите познават средства за анализ и описание на бизнес процесите в една организация 1 2 3 4
1.5. Студентите познават методи и средства за тестване на софтуерни приложения 1 2 3 4
1.6. Какви други знания трябва да имат студентите?
2. Умения: Студентите развиват нови умения в отговор на появяващи се знания и техники.
2.1. Студентите умеят да комуникират с потребителите на софтуер в процеса на разработката и поддръжката 1 2 3 4
2.2. Студентите притежават умения за описание и анализ на бизнес процесите в дадена организация и създаването на спецификации за софтуерен продукт 1 2 3 4
2.3. Студентите притежават умения за управление на софтуерни проекти – дефиниране и управление на задачи, време и бюджет 1 2 3 4
2.4. Студентите притежават умения за управление на хора и екипи в рамките на софтуерния проект 1 2 3 4
2.5. Студентите притежават умения за проектиране на архитектурата и компонентите на софтуерно приложение 1 2 3 4
2.6. Студентите притежават умения за реализация на софтуерни компоненти, използвайки избраната софтуерна технология 1 2 3 4
2.7. Студентите имат изградени умения за пренос на опита от изучавана технология в среда на неизучавана технология 1 2 3 4
2.8.Какви други умения трябва да имат студентите?
3. Лични и професионални компетенции
3.1. Самостоятелност и отговорност
3.1.1. Студентите умеят самостоятелно да дефинират проблем и да предлагат свои решения, които да реализират в завършен вид 1 2 3 4
3.1.2. Студентите са отговорни да завършат започнатото 1 2 3 4
3.2.2. Какви други компетенции за самостоятелност и отговорност трябва да имат студентите?
3.2. Компетенции за учене
3.2.1. Студентите умеят да управляват времето си 1 2 3 4
3.2.2. Студентите имат умения за по-нататъшно обучение 1 2 3 4
3.2.3. Какви други компетенции за учене трябва да имат студентите?
3.3. Комуникативни и социални компетенции
3.3.1. Студентите притежават компетентност за общуване с клиенти 1 2 3 4
3.3.2. Студентите притежават компетентност за общуване колеги и работодатели 1 2 3 4
3.2.3. Какви други комуникативни и социални компетенции трябва да имат студентите?
3.4. Професионални компетенции
3.4.1. Студентите имат необходимите технически умения за работата си 1 2 3 4
3.4.2. Студентите имат ориентация за разрешаване на проблеми 1 2 3 4
3.4.3. Студентите имат нагласа да развиват и своите лидерски качества 1 2 3 4
3.4.4. Студентите имат готовност да анализират ситуации и да извеждат необходимостта от промяна 1 2 3 4
3.2.3. Какви други професионални компетенции трябва да имат студентите?