ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0029
"Актуализиране на учебната документация и учебния процес във
ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда"
Анкети
Уважаеми работодатели,
Молим за Вашите мнения относно знанията, уменията и компетенциите, които обучаваните студенти в специалност „Публична администрация и мениджмънт” ОКС „бакалавър” трябва да придобият за успешна реализация в практиката.
Моля, отбележете верните отговори! Проучването е в рамките на проект № BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда".
Фирма/Институция:
Име:
Позиция:
Адрес, телефон:
Е-поща:

  Изключително важно Много важно Важно Не е важно
1. Знания: Студентите притежават разширени и задълбочени знания в областта, включително свързани с най-новите постижения в нея. Самостоятелно интерпретират придобитите знания, като ги свързват с прилагането им в практиката и чрез критично възприемане, разбиране и изразяване.
1.1 Студентите познават и добре разбират ключовите понятия в областта на мениджмънта и публичното администриране. 1 2 3 4
1.2. Студентите познават и ползват в практиката си както класическите теории, така и съвременните тенденции в развитието на европейската публична администрация и управление в контекста на т.н.добро управление . 1 2 3 4
1.3. Студентите са постигнали максимални базисни знания и лесно да се ориентират в структурата, функциите и особеностите на съвременната публична администрация на национално и териториално ниво. 1 2 3 4
1.4. Студентите имат знания за разработване на проекти по Европейските програми и фондове. 1 2 3 4
1.5. Студентите познават примери от практиката за управление на проекти вкл. оценка и наблюдение на проекти 1 2 3 4
1.6. Студентите познават нормативната база и умеят самостоятелно да решават конкретни правни проблеми, възникващи в обществената практика. 1 2 3 4
1.7. Студентите познават ЗОП и могат да подпомагат прилагането му в ежедневната практика. 1 2 3 4
1.8. Студентите различават и идентифицират проблемни и конфликтни ситуации. 1 2 3 4
1.9. Какви други знания трябва да имат студентите?
         
2. Умения: Студентите владеят методи и средства, позволяващи решаване на сложни задачи. Прилагат логическо мислене и проявяват новаторство творчески подход при решаване на нестандартни задачи
2.1. Студентите притежават умения за работа и координация в сложни йерархични системи (напр.министерство, агенция, община, кметство, общинска фирма и пр.) 1 2 3 4
2.2. Студентите притежават умения за работа с граждани, групи от хора, семейства, неправителствени организации, социални партньори и пр. 1 2 3 4
2.3. Студентите притежават базисни умения за анализ на административни и бизнес процеси. 1 2 3 4
2.4. Студентите могат да идентифизират и умеят да разрешават проблемни и конфликтни ситуации. 1 2 3 4
2.5. Студентите притежават базисни умения за ориентиране в нормативно-информационната система? 1 2 3 4
2.6. Студентите притежават аналитични умения за преценка на отделни административни и бизнес казуси. 1 2 3 4
2.7. Студентите могат да ползват услугите и интернет ресурсите на Българското правителство и на Европейската Комисия за улесняване на ежедневната им работа. 1 2 3 4
2.8. Какви други умения трябва да притежават студентите?
 
3. Лични и професионални компетенции
3.1. Самостоятелност и отговорност
3.1.1. Студентите притежават организационни умения. 1 2 3 4
3.1.2. Студентите проявяват инициативност в ежедневната си работа, в управленските процеси и по отношение на обучението си 1 2 3 4
3.1.3. Какви други компетенции за самостоятелност и отговорност трябва да притежават студентите?
3.2. Компетенции за учене
3.2.1. Студентите имат нагласа за по- нататъшно неформално или формално учене. 1 2 3 4
3.2.2. Студентите имат нагласа за извънаудиторна самостоятелна подготовка 1 2 3 4
3.2.3. Какви други компетенции за самостоятелност и отговорност трябва да притежават студентите?
3.3. Комуникативни и социални компетенции
3.3.1. Студентите притежават комуникативност, компетентност за общуване с различни аудитории и групи от хора 1 2 3 4
3.3.2. Студентите притежават широк вътрешен мироглед, който показва солидарност с други хора и общности 1 2 3 4
3.3.3. Студентите разпознават “проблемните” хора и да могат да работят с тях. 1 2 3 4
3.3.4. Какви други комуникативни и социални компетенции трябва да притежават студентите
3.4. Професионални компетенции
3.4.1. Студентите могат да набират, анализират и интерпретират подходящи данни в областта на администрацията и управлението, предназначени за решаване на възникнали проблеми. 1 2 3 4
3.4.2. Студентите могат да провеждат самостоятелно анкетни проучвания и изследвания с практическо значение за администрирането на услугите в съответните структури. 1 2 3 4
3.4.3. Студентите могат да преценяват важността на различните фактори в сложна социална среда и да идентифицират приоритети в ежедневната си работа 1 2 3 4
3.4.4. Студентите могат да оценяват явленията и процесите от гледна точка на социални и етични аспекти, появяващи се по време на ежедневната им работа или обучение 1 2 3 4
3.4.5. Студентите могат много добре да работят в интернет среда. 1 2 3 4
3.4.6. Какви други професионални компетенции трябва да имат студентите?