ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0029
"Актуализиране на учебната документация и учебния процес във
ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда"
Анкети

СПЕЦИАЛНОСТ Информационни технологии

АНКЕТНА КАРТА

Уважаеми работодатели,
Анкетната карта е предназначена за изследване на мнението Ви относно вида и качеството на подготовката на специалисти в определени сфери на трудовия пазар. Ще бъдат изследвани потребностите от определени специалисти, както и техните компетентности. Проучването е в рамките на проект № BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда".

Фирма/Институция:
Име:
Позиция:
Адрес, телефон:
Е-поща:

1. Имате ли трудности при намирането и назначаването на следните специалисти?
(моля, отбележете Вашето мнение, като е възможен повече от един отговор)
А. Мрежови администратори
Б. Програмисти (Моля, посочете предпочитаните програмни езици)

В. Разработчици на уеб и мобилни приложения (Моля, посочете предпочитаните платформи)

Г. Проектанти на информационни системи
Д. Бизнес анализатори
Е. ИТ интегратори
Ж. Ръководители на ИТ отдели
З. Дизайнери на потребителски интерфейси (вкл. Web страници)
И. Проектанти на интерактивни системи
Й. Ръководители на творчески екипи (Арт директори)
К. Разработчици на мултимедийни приложения
Л. Анализатори на информационни системи
М. Тестери
Н. Друго

2. Ако имате някакви трудности при набирането на подходящ персонал, с какво си ги обяснявате?
(моля, отбележете Вашето мнение, като е възможен повече от един отговор)
А. Липса на специалисти от съответните области
Б. Неподходяща и недостатъчна теоретична подготовка на завършилите специалисти
В. Неподходяща и недостатъчна практическа подготовка на завършилите специалисти
Г. Неподходящи и недостатъчни компетенции на завършилите специалисти
Д. Трудности при намирането на специалисти със съответните личностни качества
Е. Друго

3. Какви дефицити откривате в образователната подготовка на Вашите IT служители?
(моля, отбележете Вашето мнение, като е възможен повече от един отговор)
А. Липса на връзка на теорията с практиката
Б. Остаряла теоретична подготовка
В. Недостатъчна теоретична подготовка
Г. Недостатъчна практическа подготовка
Д. Дефицити в областта на компютърните познания
Г. Дефицити в областта на чуждоезиковата подготовка
Д. Дефицити в областта на работата по проекти
Е. Друго
Ж. Нямат дефицити

4. Какви качества на IT служителите са необходими още, за да бъдат удовлетворени потребностите на фирмата/институцията Ви?
(моля, отбележете Вашето мнение, като е възможен повече от един отговор)
А. Лидерски и предприемачески компетенции
Б. Комуникативни умения
В. Езикова култура
Г. Емоционална интелигентност - адекватно социално и работно поведение
Д. Специфични професионални и технически компетенции (моля, посочете какви)

Е. Компютърни умения
Ж. Умения за сътрудничество
З. Непрекъснато учене и усъвършенстване
И. Владеене на друг език
Й. Нормативна компетентност - познаване и прилагане на стандарти и изисквания
К. Гъвкавост, адаптивност, улесняване на промяната
Л. Друго

5. В близките 10 години от какви специалисти предвиждате, че ще имате нужда във Вашата фирма/институция? Ако можете посочете ориентировъчен брой.
(моля, отбележете Вашето мнение, като е възможен повече от един отговор)
А. Мрежови администратори
Б. Програмисти
В. Разработчици на web и мобилни приложения
Г. Проектанти на информационни системи
Д. Бизнес анализатори
Е. ИТ интегратори
Ж. Визуализатори на явления и процеси
З. Дизайнери на потребителски интерфейси (вкл. Web страници)
И. Проектанти на интерактивни системи
Й. Ръководители на творчески екипи (Арт директори)
К. Разработчици на мултимедийни приложения
Л. Анализатори на информационни системи
М. Тестери
Н. Друго

6. Какви компетенции предвиждате, че бихте ценили след 10 години?
(моля, отбележете Вашето мнение, като е възможен повече от един отговор)
А. Лидерски и предприемачески компетенции
Б. Ориентация към разрешаване на проблеми
В. Езикова култура
Г. Емоционална интелигентност - адекватно социално и работно поведение
Д. Специфични професионални и технически компетенции
Е. Компютърни умения
Ж. Умения за сътрудничество
З. Непрекъснато учене и усъвършенстване
И. Иновативност
Й. Нормативна компетентност - познаване и прилагане на стандарти и изисквания
К. Гъвкавост, адаптивност, улесняване на промяната
Л. Комуникативни умения
М. Друго
Н. Не мога да преценя от сега

7. Какви според Вас специалисти по принцип биха били потребни на пазара на труда в национален и световен мащаб след 10 години?

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ОТЗИВЧИВОСТТА!