ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0029
"Актуализиране на учебната документация и учебния процес във
ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда"
Анкети

АНКЕТНА КАРТА

Уважаеми работодатели,
Анкетната карта е предназначена за изследване на мнението Ви относно вида и качеството на подготовката на специалисти в определени сфери на трудовия пазар. Ще бъдат изследвани потребностите от определени специалисти, както и техните компетентности. Проучването е в рамките на проект № BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда".

Фирма/Институция:
Име:
Позиция:
Адрес, телефон:
Е-поща:
  1. Имате ли трудности при намирането и назначаването на следните специалисти?

(моля, отбележете Вашето мнение, като е възможен повече от един отговор)
А. Преподаватели по политически науки
Б. Политически анализатори
В. Политолози
Г. Служители и консултанти към различни органи на централната държавна власт, както и в органите на местното самоуправление;
Д. Кадри за общинска и областна администрация
Е. Служители и консултанти към политически партии, неправителствени организации, в международни публични органи;
Ж. Външнотърговски специалисти
З. Консултанти в рамките на частния сектор;
И. Специалисти по политически маркетинг
Й. Специалисти по психология в областта на политическите изследвания
К. Професионални политици;
Л. Друго

  1. Ако имате някакви трудности при набирането на подходящ персонал, с какво си ги обяснявате?

(моля, отбележете Вашето мнение, като е възможен повече от един отговор)
А. Липса на специалисти от съответните области
Б. Неподходяща и недостатъчна теоретична подготовка на завършилите специалисти
В. Неподходяща и недостатъчна практическа подготовка на завършилите специалисти
Г. Неподходящи и недостатъчни компетенции на завърширите специалисти
Д. Трудности при намирането на специалисти със съответните личностни качества
Е. Друго

  1. Какви дефицити откривате в образователната подготовка на Вашите служители - политолози?

(моля, отбележете Вашето мнение, като е възможен повече от един отговор)
А. Липса на връзка на теорията с практиката
Б. Остаряла теоретична подготовка
В. Недостатъчна теоретична подготовка
Г. Недостатъчна практическа подготовка
Д. В областта на компютърните познания
Г. В областта на чуждоезиковата подготовка
Д. В областта на работата по проекти
Е. Друго
Ж. Нямат дефицити

4. Какви качества на служителите са необходими още, за да бъдат удовлетворени потребностите на фирмата/институцията Ви?
(моля, отбележете Вашето мнение, като е възможен повече от един отговор)
А. Лидерски и предприемачески компетенции
Б. Комуникативни умения
В. Езикова култура
Г. Емоционална интелигентност - адекватно социално и работно поведение
Д. Специфични професионални и технически компетенции (моля, посочете какви)

Е. Компютърни умения
Ж. Умения за сътрудничество
З. Непрекъснато учене и усъвършенстване
И. Владеене на друг език
Й. Нормативна компетентност - познаване и прилагане на стандарти и изисквания

Л. Друго

5. В близките 10 години от какви специалисти предвиждате, че ще имате нужда във Вашата фирма/институция? Ако можете посочете ориентировъчен брой.
(моля, отбележете Вашето мнение, като е възможен повече от един отговор)
А. Преподаватели по политически науки
Б. Политически анализатори
В. Политолози
Г. Служители и консултанти към различни органи на централната държавна власт, както и в органите на местното самоуправление
Д. Кадри за общинска и областна администрация
Е. Служители и консултанти към политически партии, неправителствени организации, в международни публични органи
Ж. Външнотърговски специалисти
З. Консултанти в рамките на частния сектор
И. Специалисти по политически маркетинг
Й. Специалисти по психология в областта на политическите изследвания
К. Професионални политици
Л. Друго

6. Какви компетенции предвиждате, че бихте ценили след 10 години?
(моля, отбележете Вашето мнение, като е възможен повече от един отговор)
А. Лидерски и предприемачески компетенции
Б. Комуникативни умения
В. Езикова култура
Г. Емоционална интелигентност - адекватно социално и работно поведение
Д. Специфични професионални и технически компетенции
Е. Компютърни умения
Ж. Умения за сътрудничество
З. Непрекъснато учене и усъвършенстване
И. Владеене на друг език
Й. Нормативна компетентност - познаване и прилагане на стандарти и изисквания
К. Гъвкавост, адаптивност, улесняване на промяната
Л. Друго
М. Не мога да преценя от сега

7. Какви според Вас специалисти по принцип биха били потребни на пазара на труда в национален и световен мащаб след 10 години?

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ОТЗИВЧИВОСТТА!