ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0029
"Актуализиране на учебната документация и учебния процес във
ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда"
Анкети

СПЕЦИАЛНОСТ "Национална сигурност"

АНКЕТНА КАРТА

Уважаеми работодатели,
Анкетната карта е предназначена за изследване на мнението Ви относно вида и качеството на подготовката на специалисти в определени сфери на трудовия пазар. Ще бъдат изследвани потребностите от определени специалисти, както и техните компетентности. Проучването е в рамките на проект № BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда".

Фирма/Институция:
Име:
Позиция:
Адрес, телефон:
Е-поща:

1. Имате ли трудности при намирането и назначаването на следните специалисти?
(моля, отбележете Вашето мнение, като е възможен повече от един отговор)
А. Специалист по управление на риска
Б. Специалист по физическа сигурност
В. Специалист по информационна сигурност
Г. Специалист по техническа сигурност
Д. Специалист по банкова сигурност
Е. Специалисти по защита от аварии, бедствия и катастрофи
Ж. Специалисти по охрана на обществения ред и противодействие на престъпността
З. Специалисти по частни разследвания
И. Консултанти по сигурност
Й. Друго
К. Нямам такива трудности

2. Ако имате някакви трудности при набирането на подходящ персонал, с какво си ги обяснявате?
(моля, отбележете Вашето мнение, като е възможен повече от един отговор)
А. Липса на специалисти от съответните области
Б. Неподходяща и недостатъчна теоретична подготовка на завършилите специалисти
В. Неподходяща и недостатъчна практическа подготовка на завършилите специалисти
Г. Неподходящи и недостатъчни компетенции на завършилите специалисти
Д. Трудности при намирането на специалисти със съответните личностни качества
Е. Друго

3. Какви дефицити откривате в образователната подготовка на Вашите служители по сигурността?
(моля, отбележете Вашето мнение, като е възможен повече от един отговор)
А. Липса на връзка на теорията с практиката
Б. Остаряла теоретична подготовка
В. Недостатъчна теоретична подготовка
Г. Недостатъчна практическа подготовка
Д. Дефицити в областта на компютърните познания
Г. Дефицити в областта на чуждоезиковата подготовка
Д. Дефицити в областта на работата по проекти
Е. Друго
Ж. Нямат дефицити

4. Какви качества на служителите по сигурността са необходими още, за да бъдат удовлетворени потребностите на фирмата/институцията Ви?
(моля, отбележете Вашето мнение, като е възможен повече от един отговор)
А. Лидерски и предприемачески компетенции
Б. Комуникативни умения
В. Езикова култура
Г. Емоционална интелигентност - адекватно социално и работно поведение
Д. Специфични професионални и технически компетенции (моля, посочете какви)

Е. Компютърни умения
Ж. Умения за сътрудничество
З. Непрекъснато учене и усъвършенстване
И. Владеене на друг език
Й. Нормативна компетентност - познаване и прилагане на стандарти и изисквания
К. Гъвкавост, адаптивност, улесняване на промяната
Л. Друго

5. В близките 10 години от какви специалисти предвиждате, че ще имате нужда във Вашата фирма/институция? Ако можете посочете приблизителен брой.
(моля, отбележете Вашето мнение, като е възможен повече от един отговор)
А. Специалисти по управление на риска
Б. Специалисти по физическа сигурност
В. Специалист по информационна сигурност
Г. Специалист по банкова сигурност
Д. Специалисти по защита от аварии, бедствия и катастрофи
Е. Специалисти по охрана на обществения ред и противодействие на престъпността
Ж. Специалисти по частни разследвания
З. Консултанти по сигурност
И. Друго

6. Какви компетенции предвиждате, че бихте ценили след 10 години?
(моля, отбележете Вашето мнение, като е възможен повече от един отговор)
А. Лидерски и предприемачески компетенции
Б. Комуникативни умения
В. Езикова култура
Г. Емоционална интелигентност - адекватно социално и работно поведение
Д. Специфични професионални и технически компетенции
Е. Компютърни умения
Ж. Умения за сътрудничество
З. Непрекъснато учене и усъвършенстване
И. Владеене на друг език
Й. Нормативна компетентност - познаване и прилагане на стандарти и изисквания
К. Гъвкавост, адаптивност, улесняване на промяната
Л. Друго
М. Не мога да преценя от сега

7. Какви според Вас специалисти по принцип биха били потребни на пазара на труда в национален и световен мащаб след 10 години?

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ОТЗИВЧИВОСТТА!