ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0029
"Актуализиране на учебната документация и учебния процес във
ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда"
Анкети

СПЕЦИАЛНОСТ ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

АНКЕТНА КАРТА

Уважаеми работодатели,
Анкетната карта е предназначена за изследване на мнението Ви относно вида и качеството на подготовката на специалисти в определени сфери на трудовия пазар. Ще бъдат изследвани потребностите от определени специалисти, както и техните компетентности. Проучването е в рамките на проект № BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда".

Фирма/Институция:
Име:
Позиция:
Адрес, телефон:
Е-поща:
  1. Имате ли трудности при намирането и назначаването на следните специалисти?

(моля, отбележете Вашето мнение, като е възможен повече от един отговор)
А. Счетоводители
Б. Главни счетоводители
В. Финансови консултанти
Г. Финансови анализатори
Д. Контрольори
Е. Специалисти в областта на застраховането
Ж. Одитори
З. Друго

  1. Ако имате някакви трудности при набирането на подходящ персонал, с какво си ги обяснявате?

(моля, отбележете Вашето мнение, като е възможен повече от един отговор)
А. Значителни разминавания между търсенето и предлагането на съответните специалисти
Б. Неподходяща и недостатъчна теоретична подготовка на завършилите специалисти
В. Неподходяща и недостатъчна практическа подготовка на завършилите специалисти
Г. Неподходящи и недостатъчни компетенции на завършилите специалисти
Д. Трудности при намирането на специалисти със съответните личностни качества
Е. Друго

  1. Какви дефицити откривате в образователната подготовка на Вашите служители в областта на финансите и счетоводството?

(моля, отбележете Вашето мнение, като е възможен повече от един отговор)
А. Липса на връзка на теорията с практиката
Б. Остаряла теоретична подготовка
В. Недостатъчна теоретична подготовка
Г. Недостатъчна практическа подготовка
Д. В областта на компютърните познания
Г. В областта на чуждоезиковата подготовка
Д. В областта на работата по проекти
Е. Друго
Ж. Нямат дефицити

4. Какви качества на служителите са необходими още, за да бъдат удовлетворени потребностите на предприятието Ви?
(моля, отбележете Вашето мнение, като е възможен повече от един отговор)
А. Лидерски и предприемачески компетенции
Б. Комуникативни умения
В. Езикова култура
Г. Емоционална интелигентност - адекватно социално и работно поведение
Д. Специфични професионални и технически компетенции (моля, посочете какви)

Е. Компютърни умения
Ж. Умения за сътрудничество
З. Непрекъснато учене и усъвършенстване
И. Владеене на друг език
Й. Нормативна компетентност - познаване и прилагане на стандарти и изисквания
К. Гъвкавост, адаптивност, улесняване на промяната
Л. Друго

5. В близките 10 години от какви специалисти предвиждате, че ще имате нужда във Вашето предприятие?
(моля, отбележете Вашето мнение, като е възможен повече от един отговор)
А. Счетоводители
Б. Главни счетоводители
В. Финансови консултанти
Г. Финансови анализатори
Д. Специалисти в областта на застраховането
Е. Специалисти в областта на данъчното законодателство
Ж. Контрольори
З. Одитори
О. Друго

6. Какви компетенции на специалистите в областта на финансите и счетоводството предвиждате, че бихте ценили след 10 години?
(моля, отбележете Вашето мнение, като е възможен повече от един отговор)
А. Лидерски и предприемачески компетенции
Б. Комуникативни умения
В. Езикова култура
Г. Емоционална интелигентност - адекватно социално и работно поведение
Д. Специфични професионални и технически компетенции
Е. Компютърни умения
Ж. Умения за сътрудничество
З. Непрекъснато учене и усъвършенстване
И. Владеене на чужд език
Й. Нормативна компетентност - познаване и прилагане на стандарти и изисквания
К. Гъвкавост, адаптивност, улесняване на промяната
Л. Друго
М. Не мога да преценя от сега

7. Какви според Вас специалисти по принцип биха били потребни на пазара на труда в национален и световен мащаб след 10 години?

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ОТЗИВЧИВОСТТА!