ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0029
"Актуализиране на учебната документация и учебния процес във
ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда"
Анкети
Уважаеми работодатели,
Молим за Вашите мнения относно знанията, уменията и компетенциите, които студентите от специалност „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД” ОКС „бакалавър” трябва да придобият за успешна реализация в практиката.
Моля, отбележете верните отговори! Проучването е в рамките на проект № BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда".

Фирма/Институция:
Име:
Позиция:
Адрес, телефон:
Е-поща:

  Изключи-телно важно Много важно Важно Не е важно
1. Знания: Студентите притежават разширени и задълбочени знания в областта, включително свързани с най-новите постижения в нея. Самостоятелно интерпретират придобитите знания, като ги свързват с прилагането им в практиката и чрез критично възприемане, разбиране и изразяване.
1.1 Студентите познават и разбират ключовите понятия в сигурността 1 2 3 4
1.2. Студентите познават и разбират класическите теории и съвременните тенденции за противодействие на престъпността, превантивната и корекционно-възпитателнната дейност 1 2 3 4
1.3. Студентите са постигнали компетентност относно структурата, функциите и особеностите на системата за противодействие на престъпността и опазване на обществения ред 1 2 3 4
1.4. Студентите имат знания за методологията, за теоретичното и практическото прилагане на управленски подходи, методи, правила и процедури за противодействие на престъпността и опазване на обществения ред 1 2 3 4
1.5. Студентите са изградили индивидуална ориентация към определена теоретична и практическа област на противодействие на престъпността и опазване на обществения ред 1 2 3 4
1.6. Какви други знания трябва да имат студентите?
2. Умения: Студентите владеят методи и средства, позволяващи решаване на сложни задачи. Прилагат логическо мислене и проявяват новаторство творчески подход при решаване на нестандартни задачи.
2.1. Студентите умеят да разрешават проблемни ситуации 1 2 3 4
2.2. Студентите притежават умения за работа в екип 1 2 3 4
2.3. Студентите притежават базисни умения за анализ и оценка на риска 1 2 3 4
2.4. Студентите притежават базисни умения за организиране и управление на силите и средства за противодействие на престъпността и опазване на обществения ред 1 2 3 4
2.5. Студентите притежават базисни умения за предотвратяване на нежелани събития и неутрализиране на последиците от тях 1 2 3 4
2.6. Студентите притежават базисни умения за подготвяне на условия за разкриване на причините за нежелани събтия и виновните лица 1 2 3 4
2.7. Какви други умения трябва да имат студентите?
3. Лични и професионални компетенции
3.1. Самостоятелност и отговорност
3.1.1. Студентите имат възможности за разработване на проекти 1 2 3 4
3.1.2. Студентите проявяват инициативност в управленските процеси в обучението 1 2 3 4
3.1.3. Какви други компетенции за самостоятелност и отговорност трябва да притежават студентите?
3.2. Компетенции за учене
3.2.1. Студентите имат нагласа за учене през целия живот 1 2 3 4
3.2.2. Студентите имат нагласа за извънаудиторна самостоятелна подготовка 1 2 3 4
3.2.3. Какви други компетенции за учене трябва да притежават студентите?
3.3. Комуникативни и социални компетенции
3.3.1. Студентите притежават комуникативност, компетентност за общуване с различни аудитории 1 2 3 4
3.3.2. Студентите показват широк вътрешен мироглед, който показва солидарност с други хора 1 2 3 4
3.3.3. Какви други комуникативни и социални компетенции трябва да притежават студентите?
3.4. Професионални компетенции
3.4.1. Студентите набират и интерпретират самостоятелно подходящи данни, предназначени за решаване на проблеми в областта на противодействие на престъпността и опазване на обществения ред 1 2 3 4
3.4.2. Студентите умеят да разкриват и оценяват рискове, опасности и заплахи за националната, корпоративната и личната сигурност 1 2 3 4
3.4.3. Студентите оценяват явленията и процесите от социални и етични аспекти, появяващи се по време на учене или работа 1 2 3 4
3.4.4. Какви други професионални компетенции трябва да притежават студентите?