ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0029
"Актуализиране на учебната документация и учебния процес във
ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда"
Анкети
Уважаеми работодатели,
Молим за Вашите мнения относно знанията, уменията и компетенциите, които магистрите по „ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ” ОКС „магистър” трябва да придобият за успешна реализация в практиката.
Моля, отбележете верните отговори! Проучването е в рамките на проект № BG051PO001-3.1.07-0029 "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда".
Фирма/Институция:
Име:
Позиция:
Адрес, телефон:
Е-поща:

  Изключително важно Много важно Важно Не е важно
1. Знания: Студентите използват високо специализирани практически и теоретични знания в областта. Някои от знанията са водещи в областта. Тези знания формират основата за оригиналност в разработването и/или прилагането на идеи. Студентите показват критично осъзнаване на знанията в областта и връзката между различните области.
1.1 Студентите познават основните понятия в тенденциите на глобализацията и регионалистиката 1 2 3 4
1.2. Студентите могат свободно да обсъждат основните направления в теоретичните школи на международните отношения 1 2 3 4
1.3. Студентите познават основните закономерности и тенденции в развитието на международната система в преход 1 2 3 4
1.4. Студентите имат фундаментални знания за основните направления в специалностите - история, политически науки, право и икономика 1 2 3 4
1.5. Студентите имат знания и умения в областта на културната антропология, в духа на европейските стандарти за реализация на експерти по въпросите на европейската интеграция и културно-историческото наследство; - знания и умения в прилагането на регионалните политики и стратегии на Европейския съюз 1 2 3 4
1.6. Студентите имат формирани способности и нагласи за екипна работа в различни национални и международни институции и неправителствени организации 1 2 3 4
1.7. Какви други знания трябва да притежават студентите?
         
2. Умения: Студентите правят основана на изследвания диагноза на проблемите чрез интегриране на знания от нови или интердисциплинарни области и правят преценки с помощта на непълна или ограничена информация. Студентите развиват нови умения в отговор на появяващи се знания и техники.
2.1. Студентите се ориентират и реагират своевременно в проблемни политически ситуации, компетентно да ги анализира и да предлага ефективни политически решения и реални прогнози 1 2 3 4
2.2. Студентите планират, организират и провеждат дейности, свързани с реализацията на функциите на държавната власт, показват висок професионализъм като посредник и координатор в контактите между различните социални формации и институции 1 2 3 4
2.3. Студентите анализират изборни резултати, нагласите и поведението на
гласоподавателите в българския политически процес, могат да участват в предизборни кампании на национално и местно равнище
1 2 3 4
2.4. Студентите прилагат техники за управление на конфликтни ситуации и за водене на преговори 1 2 3 4
2.5. Какви други умения трябва да имат студентите?
 
3. Лични и професионални компетенции
3.1. Самостоятелност и отговорност
3.1.1. Студентите имат възможности за разработване на проекти 1 2 3 4
3.1.2. Студентите проявяват инициативност в управленските процеси в обучението 1 2 3 4
3.1.3. Какви други компетенции за самостоятелност и отговорност  трябва да имат студентите?
3.2. Компетенции за учене
3.2.1. Студентите имат нагласа за по-нататъшно учене 1 2 3 4
3.2.2. Студентите имат нагласа за извънаудиторна самостоятелна подготовка 1 2 3 4
3.2.3. Какви други компетенции за учене трябва да имат студентите?
3.3. Комуникативни и социални компетенции
3.3.1. Студентите притежават комуникативност, компетентност за общуване с различни аудитории 1 2 3 4
3.3.2. Студентите показват широк вътрешен мироглед, който показва солидарност с други хора 1 2 3 4
3.3.3. Какви други комуникативни и социални компетенции трябва да имат студентите?
3.4. Професионални компетенции
3.4.1. Студентите набират и интерпретират подходящи данни в областта, предназначени за решаване на проблеми 1 2 3 4
3.4.2. Студентите могат да провеждат самостоятелно политологически изследвания с практическо значение 1 2 3 4
3.4.3. Студентите умеят да преценяват важността на различните фактори в сложна социална среда 1 2 3 4
3.4.4. Студентите оценяват явленията и процесите от социални и етични аспекти, появяващи се по време на учене или работа 1 2 3 4
3.4.5. Какви други професионални компетенции трябва да имат студентите?